Page 33

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

Maria Larsson Lund berättar att klientcentrerade aktivitetsbaserade åtgärder med vardagsteknik är värdefulla för personer med förvärvade hjärnskador. De kan exempelvis kompensera för nedsatt kognition och öka självständigheten i aktivitet, avlasta anhöriga och minska ensamhet. 33 när man träffar personer med kvarstående funktionshinder efter hjärnskador. – För när man klassificerar funktionshindrets svårighetsgrad finns inte förmågan att använda vardagsteknik direkt specificerad. Maria Larsson Lund är noga med att påpeka att resultaten självklart gäller på gruppnivå, enskilda individer kan ha både lättare och svårare med tekniken än vad graden av funktionshinder indikerar. – Det visar sig också att om man har svårigheter att använda vardagsteknik så har det ett samband med svårigheter med aktiviteter i dagligt liv, vilket är logiskt. Forskningen visar också att förmågan att använda vardagsteknik har samband till arbetsförmågan och sannolikheten att börja jobba igen. Man har även studerat klientcentrerade arbetsterapeutiska interventioner på arbetsplatser. – Ibland handlar det om att anpassa arbetsplatsen och utrustningen och göra åtgärder i den fysiska miljön för att underlätta användningen av vardagsteknik. Det kan också vara att en person är stimulikänslig och inte klarar av att arbeta i öppna kontorsmiljöer när de ska utföra arbetsuppgifter med vardagsteknik. Men det kan även handla om att återinlära eller finna nya strategier för hur man använder olika program, eller hur man hittar struktur bland sina dokument. Det viktiga är att man gör en utförandeanalys så att man ser vilka problem och resurser personen har i sitt användande, och att man analyserar själva uppgiften så att du kan matcha personen på ett bättre sätt. Det gäller också att vara observant på att nya, tillsynes lättare, arbetsuppgifter kan medföra svårigheter. – Det är vanligt att man omplacerar personer till fysiskt lätta arbeten eller att man ska gå en utbildning. Och då behöver du ofta använda datorer och mobiler. Man har tagit för givet att tekniken gör det möjligt att inkludera fler, men vi behöver uppmärksamma att det inte är så för alla. » ”Ibland handlar det om att anpassa arbetsplatsen för att underlätta användningen av vardagsteknik.”


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above