Page 34

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

Forskarna har även undersökt vilken teknik som är enkel och vilken som är svår. På så sätt kan man matcha teknikens svårighetsgrad 34 med personens förmåga. Maria Larsson Lund konstaterar att det ofta är en fördel att använda teknik man är van vid från tiden före hjärnskadan. Då har man något att bygga på, även att man känner igen miljön underlättar. Det visar sig inte minst när det gäller att använda mobilen som minnesstöd. Det går vanligvis mycket bättre om man använder personens befintliga telefon, som de har en vana att bära med sig och använda, i stället för att introducera ett nytt hjälpmedel. När gruppen började sin forskning i början av 2000-talet fanns inga instrument på området och då arbetade man mer med ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer. Numera finns det strukturerade intervju- och observationsinstrument, och där har gruppen bidragit till utvecklingen. Man har bland annat framgångsrikt prövat instrumenten Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ, och Management of Everyday Technology Assessment, META, som från början togs fram av Karolinska institutet för personer med demens. Ett nytt projekt handlar om tillgången till platser, sociala nätverk och aktiviteter i offentlig miljö där vardagtekniken ingår som en del. Personer med förvärvad hjärnskada blir ofta isolerade i hemmet och upplever en förlust av aktiviteter och en bristande ”Bara för att tekniken finns innebär inte det att alla medborgare kan använda den.” delaktighet i samhällslivet. Här pekar Maria Larsson Lund på att det krävs kunskap om hela kedjan av uppgifter och handlingar som måste genomföras för att man ska kunna delta i en aktivitet. För att gå på ett teaterbesök behöver du först kanske ha kontakt med din kompis på sms eller Facebook, sedan ska du beställa biljetter via en webbtjänst, kolla en tidtabell, köpa sms-biljetter och så vidare. Dessutom är det energikrävande att hålla koll på att man fått med sig allt, stängt av spisen … Blir det för svårt är det lätt att man inte kommer i väg. – Här skulle arbetsterapeuter kunna jobba med att dels stödja användning av vardagsteknik som ingår i uppgifterna och dels med att använda vardagsteknik som minnesstöd, så att man inte behöver lägga så mycket energi redan i hemmet. En annan aspekt är att personer med förvärvade hjärnskador ofta är stimulikänsliga, vilket gör det kan vara så energikrävande att vistas i offentliga miljöer att man slås ut i dagar efteråt. Maria Larsson Lund lyfter fram vikten av att man tar hänsyn till den här kunskapen i samhällsplaneringen, så att man till exempel inte förändrar offentliga miljöer för ofta eller har onödig bakgrundsmusik. Forskningen är också viktig att ha i åtanke vid satsningar på e-hälsa och e-tillgänglighet. – I dag ligger fokus väldigt mycket på tillgång till datorer och bredband. Men bara för att tekniken finns innebär inte det att alla medborgare kan använda den och där behöver samhället få en större förståelse. ¶ Tips för arbete med vardagsteknik vid förvärvade hjärnskador • Screena vilka aktiviteter personen gör och vill göra. Fråga om vardagsteknik och om personen upplever svårigheter i aktiviteten och i användningen av tekniken. Gå i så fall vidare med en observation där du gör en utförande- och aktivitetsanalys. Beakta även hela kedjan av uppgifter som behövs för att genomföra en aktivitet och se vad som kan göras för att underlätta kedjan. • Tänk både på om användning av vardagsteknik som redan ingår i klientens aktivitetsutförande behöver stödjas och om vardagsteknik kan användas för att underlätta aktiviteter genom att kompensera för kognitiva funktionsnedsättningar exempelvis som minnesstöd. • Jobba i den reella situationen, i hemmet, samhället eller på arbetsplatsen. Relativt mycket kan dock göras på klinik då en del vardagsteknik är mobil och klienter ofta har med sig telefoner, läsplattor och bärbara datorer. Webbtjänster som relaterar till såväl privatliv som arbetsliv kan också numer nås på enkelt sätt från olika platser. FOTO: COLOURBOX


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above