Page 6

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

Teamarbete mellan discipliner ger bättre återhämtning strokedrabbade. Det visar två rapporter från SBU. 6 Harmoni i familjen En ny studie visar att föräldrastödsprogram på ett effektivt sätt kan minska barn och ungdomars beteendeproblem. Föräldrarna blev mindre stressade, fick färre utbrott och straffade inte barnen lika mycket. Problemen minskade hos 92 procent av barnen. Läs mer på socialstyrelsen.se. Röntgen räddar Höftfrakturer på grund av benskörhet drabbar ungefär var femte kvinna och var tionde man i Sverige. Nu visar en avhandling från Linköpings universitet att en enkel handröntgen kan upptäcka problem i tid, innan något benbrott har inträffat. Läs mer på liu.se. för både patienter med höftfrakturer och Genus måste synliggöras mer i arbetsmiljöarbetet Kvinnors särskilda skaderisker i arbetslivet görs inte tillräckligt synliga och åtgärdas därför inte heller ordentligt. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i slutrapporten för projektet Kvinnors arbetsmiljö. Projektet har pågått i tre år och syftar till att ta reda på hur man kan förebygga att fler kvinnor än män drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Rapporten slår fast att den könssegregerade arbetsmarknaden är en orsak till att kvinnor drabbas hårdare. Men även när kvinnor och män har samma yrke, har de ofta olika arbetsuppgifter. Kvinnor jobbar i högre grad med ensidiga uppgifter eller med personförflyttning. Till och med när män och kvinnor har likadana arbetsuppgifter belastas de olika, eftersom verktyg och skyddsutrustning oftast är anpassade efter män. – Arbetsgivare måste bli mycket bättre på att ha ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga uppmärksamma, analysera och förebygga risker i arbetsmiljön för både kvinnor och män, säger Boel Callermo på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. ¶ Rehabteam ger bättre resultat Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har sammanställt resultatet från sju studier av rehabilitering av äldre efter en höftledsfraktur. Studierna är gjorda i fem länder och jämför rehabilitering genom interdisciplinära team respektive konventionell rehabilitering. I rapporten konstateras att interdisciplinära team ger bättre aktivitets-, funktions- och förflyttningsförmåga än konventionell vård. SBU skriver att de positiva resultaten kan förklaras av att teamen underlättar för helhetsinriktad vård, motverkar glapp i vårdkedjan samt kan bidra till ett ökat engagemang för patienterna och att patienterna själva blir mer engagerade i vården. SBU har även granskat forskning kring interdisciplinära team i strokevården. Där har SBU sammanställt forskning om rehabilitering av äldre som drabbas av milda till måttliga funktionshinder efter en stroke. Det man tittat närmare på är tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö. Slutsatsen är att om det interdisciplinära teamet både samordnar utskrivningen och ansvarar för rehabiliteringen i hemmet leder det till färre dödsfall och att färre behöver FOTO: COLOURBOX hjälp med personlig ADL. Denna metod är mycket ovanlig vid svenska sjukhus i dag. Båda rapporterna finns att läsa på www.sbu.se. Linda Swartz 1177 Vårdguiden har lanserat ett nytt temaområde om psykisk hälsa. Här finns interaktivt innehåll, bildspel, fakta, råd och stöd riktat till barn i åldrarna 8 till 12 år. Läs mer på 1177.se. FOTO: COLOURBOX SBU har utvärderat rehabilitering efter stroke samt efter höftledsfrakturer hos äldre. Interdisciplinärt teamarbete fungerar bäst.


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above