Page 16

Arbetsterapeuten nr 3 2015

använda i förbättrings- och kvalitetsarbete. 16 Sverige är bland de bästa i klassen med omfattande kvalitetsregister. – Men det finns förvånansvärt få utfallsmått i registren, det mesta är processmått eller mått som intresserar forskare. Som ett exempel på ett nyskapande utfallsmått nämner Barbro Fridén bipolär sjukdom, ett av Sahlgrenskas fyra pilotprojekt. (De övriga var höftledsartros, prostatacancer och barnhjärtkirurgi – och de valdes bland annat eftersom de hade stor förbättringspotential och intresserat ledarskap.) Projektgruppen valde efter långa diskussioner att ha andelen personer som är självförsörjande vid 30 år som ett utfallsmått. Bakgrunden är att många med bipolär sjukdom befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknad en. Men om sjukdomen behandlas rätt när den debuterar i sena tonåren ökar chanserna att personen börjar plugga, flyttar hemifrån, skaffar jobb och bidrar till samhället. För att kunna förbättra det måttet måste kliniken ändra hur de jobbar och börja samarbeta med exempelvis socialtjänsten och arbetsförmedlingen, eftersom tiden efter sjukhusvistelsen är väl så betydelsefull för ett lyckat resultat. Just långsiktighet och helhetstänkande är en hörnsten i Porters modell. Det gäller att titta på hela vårdepisoden, från symtomdebut till avslutad långtidsuppföljning. Därför är utfallsmåtten indelade i tre faser: behandling, komplikationer och långtidseffekter. Att förebygga ohälsa och motverka återfall blir också en del av värdeskapandet. – När jag går på mammografi brukar jag tänka att det här kan vara början på en fem år lång vårdepisod, säger Barbro Fridén. Genom att från första dagen se längre än till när patienten går ut genom sjukhusdörrarna kan man undvika onödig vårdkonsumtion. Bra information om sena biverkningar kan spara in såväl läkarbesök som ångestframkallande funderingar som påverkar livskvaliteten. Bättre hygien rutiner kan motverka återinläggningar och dyra nya operationer. Och om flera professioner samordnar besök slipper patienten ta ledigt från jobbet vid flera olika tillfällen. Och så vidare. En vanlig kritik mot värdebaserad vård är att det fungerar bra för enkla väldefinierade diagnoser, till exempel höftfrakturer, men att det passar mycket sämre för personer med komplexa problem, som till exempel multisjuka äldre. Barbro Fridén håller inte med. – Det borde fungera ännu bättre. Enklare sjukdomar klarar vi redan bra. När vi fallerar, så är det när flera ska samarbeta och det blir olika stuprör. Hon anser att ett värdebaserat arbetssätt ”tvingar” olika professioner, vårdgivare och andra myndigheter att samarbeta för Sahlgrenskas sjukhusdirektör Barbro Fridén tror att värdebaserad hälso- och sjukvård är vägen framåt för att kunna leverera mer vård för pengarna. FOTO: JULIA SJÖBERG


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above