Page 35

Arbetsterapeuten nr 3 2015

35 NYA BÖCKER KULTURHÄLSOBOXEN Eva Bojner Horwitz (red.) Gothia fortbildning Tips för bättre balans i livet z Planera. Organisera. Bromsa impulser. Reglera känslor. Förbättra din uppmärksamhet. Kommunicera och hantera konflikter. Den här boken vänder sig till vuxna med adhd och ger förslag på strategier för hur man ska få vardagen att fungera bättre. Metoderna bygger på KBT och författaren bjuder på många exempel på hur andra gjort. Innehåller även avsnitt om hur en adhd-utredning går till, behandlingsmetoder och vilket stöd samhället erbjuder. ADHD-HJÄLPEN Katarina A. Sörngård Natur & Kultur Kulturupplevelser i lådformat z Sex färgglada böcker om kultur och hälsa i en praktisk box. De olika titlarna representerar kulturområdena dans, musik, teater, film & bild och stillhet. Dessutom ingår en sammanfattning av forskningsprojektet Kulturpaletten på vårdcentraler. Formen är lättillgänglig med fina bilder och illustrationer. Målgruppen är patienter, anhöriga och yrkesverksamma i hälso- och sjukvården som vill lära sig mer om kulturhälsoområdet. PERSONCENTRERING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. FRÅN FILOSOFI TILL PRAKTIK Inger Ekman (red.) Liber PFörändring i sikte ersoncentrering har en lång tradition inom vår yrkesutövning. Att betrakta mottagaren av arbetsterapi som en person med en unik sammansättning av vanor, värderingar, intressen och förmågor är en självklarhet för oss arbetsterapeuter. På senare tid har begreppet personcentrering dock blivit allt mer uppmärksammat och använt även av andra professioner, inte minst i relation till att skapa möjligheter till en jämlik hälso-och sjukvård. Det är inte omöjligt att vi äntligen står inför ett paradigmskifte gällande hur hälso-och sjukvårdens yrkesutövare betraktar mottagarna av sina insatser och därmed också sin egen yrkesroll. Boken Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik är ett exempel på detta. Bokens redaktör Inger Ekman, professor vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, har samlat forskare och praktiskt verksamma inom en rad olika hälso- och sjukvårdsprofessioner, däribland arbetsterapeuter, för att ge olika bilder av vad personcentrering kan inne bära ur såväl ett filosofiskt som praxisnära perspektiv. I bokens kapitel ges också konkreta exempel på hur arbete för personcentrering kan se ut inom en rad olika verksamheter. När jag läser boken slår det mig att vi har kommit långt inom vår profession och att arbetsterapins personcentrering har en solid vetenskaplig grund. Samtidigt blir jag medveten om att vi inte får slå oss till ro. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för oss arbetsterapeuter, inte minst när det gäller att visa övriga professioner vårt unika bidrag inom hälso-och sjukvården. Detta blir särskilt viktigt när ett begrepp som vi betraktat som unikt för oss i större utsträckning börjar användas av andra. Jag tycker att boken har mycket att ge när det gäller att sätta arbetsterapins personcentrering i relation till andra professioners perspektiv på detta begrepp. Den har också potential att användas som utgångspunkt i interprofessionella diskussioner i syfte att öka jämlikhet och delaktighet bland hälso- och sjukvårdens mottagare. Ida Kåhlin Leg. arbetsterapeut och filosofie doktor, Linköpings universitet 1:a vice ordförande, FSA ’’ Formen är lättillgänglig med fina bilder.


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above