Page 5

Arbetsterapeuten nr 3 2015

ORDFÖRANDEN 5 Vad som förvånar mig storligen är att det finns arbetsgivare i landet som har bestämt att arbetsterapeuten inte ska använda sin titel legitimerad arbetsterapeut, trots att arbetsterapeuten arbetar med bedömning och intervention utifrån sin yrkeskompetens. Frågan är varför? Rätt till kvalitets - säker arbetsterapi lena haglund Ordförande, FSA lla personer som får insatser av en arbetsterapeut har rätt att förvänta sig att arbetsterapeuten arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke och också en skyddad yrkestitel. När arbetsterapeuten arbetar på individnivå tillsammans med en person där bedömning och/eller intervention görs arbetar arbetsterapeuten inom sitt legitimationsansvar. Legitimationen utgör en form av kvalitets stämpel, en garanti för att den arbetsterapeut personen möter har godkänd utbildning, fullgör sina skyldig heter och håller sig ajour med kunskapsutvecklingen inom sitt yrkes område. Om personen upplever att bedömningen eller behandlingen har medfört skada eller risk för skada kan han eller hon vända sig till tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Legitimationens främsta syfte är att värna om patientsäkerheten. IVO:s tillsyn gäller oavsett inom vilken verksamhet eller organisationsform som arbetsterapeuten arbetar. Benämningen på tjänsten eller funktionen spelar heller ingen roll. Det avgör ande är om arbetsterapeuten arbetar inom sin legitimationskompetens med en individuell bedömning eller intervention. Vad som förvånar mig storligen är att det finns arbetsgivare i landet som har bestämt att arbetsterapeuten inte ska använda sin titel legitimerad arbetsterapeut, trots att arbetsterapeuten arbetar med bedömning och intervention utifrån sin yrkes kompetens. Frågan är varför? En arbetsgivare som anställer en arbetsterapeut har ju allt att vinna på att låta arbetsterapeuten använda sig av sin skyddade titel, inte minst gäller denna kvalitetsstämpel gentemot de personer som får möjlighet att ta del av arbetsterapeutens insatser. Genom att ha legitimerad personal i sin verksamhet sätter arbetsgivaren därmed en kvalitetsstämpel på verksamheten. De insatser som erbjuds inne bär en säker grund och kan granskas, vilket är till fördel för de personer som verksamheten möter. Som framgått omfattas verksamheten av samhällets tillsyn så länge det handlar om yrkesutövning inom legitimationskompetensen – oavsett titel. En arbetsgivare har därför fel som tror att kraven på exempelvis vetenskap och beprövad erfarenhet och dokumentation försvinner bara för att arbetsterapeutens funktion eller tjänst omvandlas till en annan yrkestitel. Jag vill poängtera att det är verksamheten som har det yttersta ansvaret gentemot IVO att verksamheten bedrivs enligt gällande författningskrav, inte du själv som enskild arbetsterapeut. Självklart är det ändå bra att känna till hur det är reglerat. Ett tips är också att vid behov informera arbetsgivaren om ovanstående. A


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above