Page 19

Arko nr 2 2017

RNS – NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM Vi måste anta utmaningarna Att driva en narkotikapolitik som syftar till ett samhälle fritt från icke-medicinskt bruk av narkotika är ett stort åtagande som kräver ständig uppmärksamhet från högsta politiskt håll. Politiken måste hela tiden utvecklas för att fungera effektivt i praktiken i förhållande till hur samhället förändras. Nya missbruksmönster måste analyseras och mötas med åtgärder anpassade till dessa nya problem. Vi har i Sverige under senare år sett hur flera olika problem har utvecklats utan att de har mötts med adekvata insatser från ansvarigt håll. Vi är i stort behov av att nu lägga alla problem och utmaningar på bordet och gemensamt föra en diskussion om hur vi ska utforma lämpliga praktiska åtgärder inom givna ramar som gör att vi förbättrar situationen så att vi kommer närmare det visionära målet ett narkotikafritt samhälle. RNS har tagit fram denna programskrift med utgångspunkt från dagens situation och problem. Vi har identifierat tio utmaningar som är de som vi måste söka lösningar på: 1. Så gott som alla unga i Sverige går i skolan tills de är 18-19 år. Hur ska vi säkerställa att skolan är en narkotikafri miljö? 2. Hur ska polisen arbeta mot narkotikabrott? Mot de stora eller små brotten? Ska det finnas särskilda narkotikaenheter? 3. Hur ska påföljderna för de små narkotikabrotten utformas så att rättsväsendets insatser kommer i samklang med socialtjänst och sjukvård? 4. Handeln med droger på internet och Darknet har ökat kraftigt på senare år. Hur ska rättsväsendet bättre kunna arbeta mot detta? 5. Hur många narkomaner finns det i Sverige? Hur många injicerar narkotika? 6. Får de missbrukare som behöver/vill ha vård? Vad ska vården syfta till? Krävs det statliga pengar till vården? 7. Varför dör så många av narkotika och vad kan man göra åt detta? 8. Hur kan kriminalvården bli effektivare i att hjälpa dömda personer till ett drogfritt liv? 9. Narkotika i trafiken – görs här tillräckligt? Finns det behov av teknisk utveckling för att enklare upptäcka om bilförare är narkotikapåverkade? 10. Nya psykoaktiva substanser, NPS – är systemet för narkotikaklassning av nya droger tillräckligt bra och effektivt? Ge skolorna större ansvar och befogenhet att säkra en narkotikafri miljö Skolan är en av de viktigaste arenorna för förebyggande arbete, tidig upptäckt och tidiga insatser. Elever har rätt till en trygg, säker och narkotikafri arbetsmiljö och skolan har en skyldighet att säkerställa en narkotikafri skolmiljö. Det finns 1 tre skäl till varför arbetet för en narkotikafri skolmiljö är central. • Cannabisanvändning påverkar den unga hjärnan negativt och ökar risken för skolk, försämrade skolprestationer och avhopp. • Spridning av narkotika sker från användare till användare, bland kamrater. Skolan riskerar därför att bli en arena för spridning av narkotika. • Användning av narkotika utgör en arbetsmiljörisk och påverkar tryggheten och klimatet i skolan negativt. I praktiska moment på gymnasiet finns risk för skador och olyckor. Skolan behöver arbeta med både förebyggande insatser för att begränsa användning och spridning av droger och med att tidigt upptäcka, ingripa och stödja elever som använder droger. Det viktigaste verktyget i detta arbete är skolans policy, handlingsplaner och rutiner. Grunden för en policy är tydliga regler, upptäcktsrisk, förutsägbara konsekvenser och stöd och hjälp när narkotikaanvändning upptäckts. Samverkan med socialtjänst och polis är av stor betydelse. Skolor har ofta elever från många olika kommuner och stadsdelar där socialtjänstens rutiner och insatser varierar. Efter en orosanmälan till socialtjänsten vet skolan i regel inte vad som händer och om eleven är drogfri eller ej. Ett ”glapp” uppstår ofta mellan skolan och socialtjänsten och där skolan riskerar att hamna i ett ”osäkert läge” och inte vet om eleven är drogfri eller ej. Idag görs det skillnad mellan gymnasieskolans teoretiska och praktiska moment. I praktiska moment går andra elevers rätt till en säker och narkotikafri arbetsmiljö före individens rätt att avstå från kontroll genom drogtest. Drogtest kan därför vara ett krav för att delta i vissa moment och praktik. En säker och narkotikafri skolmiljö kan då säkerställas. När det gäller teoretiska moment tolkas skollagen så att elever kan använda droger utan att skolan kan agera med stöd av lagen så länge man inte är synbarligen påverkad eller påtagligt stör lektionen. Skolans möjligheter att arbeta förebyggande och säkerställa en narkotikafri skolmiljö behöver därför stärkas. Skolan och elevhälsan som står eleverna närmast behöver få större befogenhet och ansvar för de tidiga insatserna med drogtestning, samtal, föräldrakontakt och uppföljning. När man så bedömer ska detta kunna ske utan föregående bedömning, utredning och beslut inom socialtjänsten. Skolorna i en kommun kan samverka kring en sådan funktion. Bedöms behovet av stöd vara större görs en anmälan till socialtjänsten. RNS föreslår: • Ge skolans elevhälsa befogenhet och ansvar att ingripa när man misstänker narkotikamissbruk bland eleverna. Visar det sig att problemen är större ska en anmälan till socialtjänsten göras. ` Narkotikafrågan • 2/2017 19


Arko nr 2 2017
To see the actual publication please follow the link above