Page 21

Arko nr 2 2017

RNS – NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM Inte minst förändringar över tid. Det var många år sedan en sådan skattning gjordes och vi har således inga aktuella uppgifter om läget vilket är bekymmersamt ur flera synvinklar. Vi vet inte om det tunga missbruket ökar och vi har svårt att 5 avläsa effekterna av olika insatser för att minska missbruket. Vi har bra kunskap om drogvanor hos unga människor genom de drogvaneundersökningar som CAN gör varje år avseende de som går i 9:e klass i grundskolan och 2:a året på gymnasiet och nu även skattningar om andelen på befolkningsnivå som har skadligt bruk och beroende. Vi har också ganska god kunskap om drogvanorna generellt i befolkningen genom den folkhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten genomför årligen. Men vi behöver mer specifik kunskap om hur många det är som missbrukar narkotika så gott som dagligen, vilka droger de använder och hur mycket kontakt de har med olika myndigheter. RNS föreslår: • Det bör regelbundet genomföras antalsinventeringar lokalt och nationellt över hur många injektionsmissbrukare och andra dagliga missbrukare det finns i Sverige och om det ökar eller minskar. Metoder för dessa mätningar måste utvecklas så att det går att jämföra siffrorna mellan de olika tillfällena och mellan olika delar av landet. Missbruksvård skall ha drogfrihet som målsättning Situationen för missbrukare har under en följd av år försämrats, en utveckling som inte är acceptabel men heller inte oundviklig. Den höga narkotikarelaterade dödligheten är en del av detta och har flera orsaker. Förutom den frikostiga förskrivningen 6 av narkotikaklassade läkemedel finns också en omfattande social nedrustning. Missbrukare nekas ofta vård idag, och den vård som erbjuds motsvarar inte problembilden. Tunga missbrukare utan socialt skyddsnät, och med en mångårig historia av utanförskap, erbjuds i bästa fall öppenvård. Många klarar inte detta och döms då ut som hopplösa fall och överförs den till den växande medicinska delen av vården där missbrukarna erbjuds underhållsbehandling och medicinering oftast för hela livet. Bakom detta ligger bland annat en föreställning om att behandling inte fungerar. Hela vården av missbruk, som är ett socialt, psykologiskt, andligt, mentalt, kognitivt och medicinskt problem har idag fått en medicinsk slagsida. Allt fler missbrukare erbjuds inte längre en vård som är drogfri och samhället har idag i praktiken övergett målet att missbruksvården i första hand skall sträva mot drogfrihet. Underhållsbehandlingen har idag växt bortom all kontroll. Läkemedlen som skrivs ut försäljs vidare, blandas med andra droger och utgör också ett hinder för att söka drogfri vård. Många som söker drogfri vård avråds eller nekas det. Åldersgränserna för dessa åtgärder har också sänkts till 18 år. Hur många allvarliga behandlingsförsök har gjorts med en 18- årig missbrukare som motiverar att man ställer ` tagande av berusad person). Därigenom likställs omhändertagande för alkohol- och narkotikapåverkan och ger socialtjänsten viktig information som underlag för insatser. Stärk polisens och tullens förmåga att ingripa på internet och Darknet Den olagliga handeln med narkotika har under senare år ökat i och med att internet-handeln med droger genomgått en stark utveckling. De tidigare geografiska begränsningarna finns inte på samma vis längre. Säljarna kan utnyttja att det 4 går långsamt att narkotikaklassa nya syntetiska droger och därmed sälja dem ”lagligt” på sina internetbutiker fram tills de blir klassade. Problemet med internet-handel har gått in i en helt ny fas i och med att det så kallade Darknet har byggts upp, där man handlar med all sorts narkotika. Det handlar om krypterade sajter genom så kallad ”onion routing”. Krypteringen görs i lager på lager och gör den särskilt svår att forcera. Lägg därtill att betalningen kan ske med den digitala kryptovalutan bitcoin, så blir det än svårare att kontrollera denna handel. Handeln med droger på internet och Darknet har lett till att hela Sverige är en marknad för droger. Tidigare fick man söka sig till storstadsregionerna för att köpa men nu kan man sitta hemma i pojk- eller flickrummet och beställa det man vill ha. Leveransen ombesörjs av posten eller åkeriföretag. Avin kommer som ett sms i mobiltelefonen. Polisens och tullens del i detta försvåras av krypteringen på Darknet och att det kan vara svårt att följa betalningsvägarna. Men det är inte omöjligt att lagföra de inblandade. Det finns flera domar i Sverige och ett antal säljare via Darknet sitter idag inlåsta. Ett problem för de brottsbekämpande myndigheterna är att sekretessen som skyddar postförsändelser hindrar postpersonalen att larma när de misstänker att försändelser innehåller narkotika. RNS föreslår: • Polisen och tullen måste nationellt och regionalt öka sin kompetens och förmåga att spana och ingripa mot handel med narkotika, hälsofarliga varor och nya syntetiska droger på internet och Darknet. • Sekretessreglerna för postverksamhet måste ses över för att göra det möjligt och enkelt för postpersonal att larma polis eller tull vid misstänkt droghantering. Genomför regelbunden räkning av hur många som missbrukar narkotika Genom årens lopp har ett antal nationella inventeringar gjorts för att få kunskap om hur många tunga narkotikamissbrukare (injektionsmissbruk eller så gott som dagligt annat missbruk av narkotika) som finns i Sverige. Även om det finns stora metodutmaningar är det ett område som vi idag saknar kunskap om. Narkotikafrågan • 2/2017 21


Arko nr 2 2017
To see the actual publication please follow the link above