Page 28

Arko nr 2 2017

Posttidning B Retur: RNS Ragvaldsgatan 14 118 46 Stockholm Vi lyfter narkotikafrågan i Almedalen! aåųĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŅÏĘüƚĬĬŸƋ·ĹÚĜčƋŞųŅčų±ĵĀĹĹŸŞ¿× www.rns.se/almedalen-2017 Marijuanalegaliseringen i Colorado – hur ser det ut i skolorna? 3/7 kl. 1000 „Ƌ±ý±ĹBƟÆĜĹåƋƋåěĬ·ų±ųåØüʼnųü±ƋƋ±ųå Debatt: Är det socialliberalt att legalisera cannabis? 3/7 kl. 1300 ´ IŅ±ų8ŅųŸåĬĬěŅųÚüʼnų±ĹÚåØXĜÆåų±Ĭ±ŽĹčÚŅĵŸüʼnųÆƚĹÚåƋ :±ÆųĜåĬŅĵ±ĹƚŸěƋĜÚĜč±ųåŸŅÏĜ±ĬĵĜĹĜŸƋåųØųĜĩŸÚ±čŸĬåÚ±ĵŅƋØXĜÆåų±Ĭåųű Cannabis – är det ett läkemedel? 3/7 kl. 1400 {åĬĬåkĬŸŸŅĹěüʼnųü±ƋƋ±ųåØģŅƚųűĬĜŸƋ Åka fast för ringa narkotikabrott – är det vård eller straff som gäller? 6/7 kl. 1500 eĹĹĜĩ±XģƚĹčěÏĘåüüʼnųűųĩŅƋĜĩ±čųƚŞŞåĹŞ¿„ʼnÚåųĵ±ĬĵĜ„ƋŅÏĩĘŅĬĵ aĜĩ±åĬIåŞŞŸŅĹěÏĘåü8ų±ĵƋĜÚ„ƋŅÏĩĘŅĬĵØŸŅÏĜ±ĬƋģ·ĹŸƋåĹ Foto: Region Gotland Ragvaldsgatan 14 | 118 46 Stockholm | Tel: 08-643 04 67 | info@rns.se | www.rns.se | www.narkotikafriskola.se


Arko nr 2 2017
To see the actual publication please follow the link above