Page 10

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.nyheter Regeringen föreslår flera konkreta åtgärder för att förbättra tillsynen av transporter av farligt avfall. REGERINGENS SKRIVELSE till riksdagen är en följd av Riksrevisionens rapport våren RPJUlQV|YHUVNULGDQGHRFKQDWLR- nella transporter av farligt avfall, där det riktades skarp kritik mot tillsynen. Regeringens skrivelse bemöter de rekommendationer som då gavs. Flera åtgärder föreslås som ska ge bättre kontroll över gränsöverskridande avfallstransporter. Bland annat koncentrerar regeringen tillsynsansvaret på fem pertkompetens samt ger ett uppdrag om kartläggning av illegala avfallstranspor- WHU6WUD̆UHJOHUQDRPLOOHJDODDYIDOOV transporter ska också bli ”avskräckande och anpassade till överträdelsernas allvar”. (WWH̆HNWLYWV\VWHPI|UVSnUEDUKHWRFK avfallsstatistik nämns också som en viktig förutsättning för en väldimensionerad och riskbaserad tillsyn. Här inväntas resultatet från Naturvårdsverkets uppdrag länsstyrelser, ger ett uppdrag om bättre tillgänglighet av länsstyrelsernas ex- Naturvårdsverket bedömer att det Gobigas kan stoppas Del två av Gobigas läggs på is och ett stopp för hela anläggningen ska utredas. Det har Göteborgs kommunfullmäktige beslutat. KNAPPT TVÅ ÅR EFTER invigningen av Sveriges första anläggning för förgasning av skogsavfall för att producera biobränsle ser det ut som att anläggningen aldrig kommer längre än till experimentfasen. saknas samhällsekonomiska skäl att återvinna material ur våra deponier. Det blir inte heller någon befrielse från deponiskatten på avfall som återdeponeras efter sådan landfill mining. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR visar att det ¿QQVVWRUDPlQJGHUnWHUYLQQLQJVEDUD material gömda i våra deponier. Den utredning som Naturvårdsverket nu lämnat till regeringen visar dock att det inte är lönsamt att ta rätt på dessa material JHQRPVnNDOODGODQG¿OOPLQLQJ0|MOLJHQ skulle det kunna bli aktuellt i samband med sanering eller avslutningsåtgärder på deponin. 2PODQG¿OOPLQLQJWURWVDOOWJHQRP- förs blir det inget undantag från deponiskatten på det avfall som återdeponeras. Det är inte skattetekniskt möjligt, menar Skatteverket. De nämner bland annat att ”deponiskattens grundkonstruktion innebär att avfallsmottagaren får göra avdrag för skatten när avfall förs ut från en skattepliktig anläggning. Det kan då inte samtidigt införas bestämmelser om rätt till återbetalning av samma skatt till avfallslämnaren”. Naturvårdsverket och Skatteverket föreslår i stället andra lösningar för att undvika dubbelbeskattning av avfall som återdeponeras, där även avfall som återvinns ska slippa belastas med skatt. TEXT: JOHAN FAGERQVIST, AVFALL SVERIGE Bättre tillsyn av farligt avfall på väg DWWVH|YHUIUnJDQ6HQDVWRNWREHUVND det redovisas. Det har blivit för dyrt. Men ännu är hoppet inte ute, menar Lotta Brändström, vd för Göteborg Energi. – I media och i debattartiklar har det framställts som om beslutet innebär en omedelbar nedläggning av Gobigas anläggningen, vilket är olyckligt. Det handlar i praktiken om att vi ska återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med en utredning om vilka konsekvenser ett avslutande av biogasverksamheten skulle få, sedan får politikerna ta ställning till detta, säger Lotta Brändström i en kommentar. 3UDNWLVNDWHVWHUDYODQGÀOOPLQLQJKDUEODQGDQ- nat gjorts under ledning av Linnéuniversitetet. 0 Motvind I|UODQGÀOO mining FOTO: ROB VANSTONE sid 10 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above