Page 12

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.nyheter Liten potential för återbruk av elavfall 0 Slit- och slängsamhället syns inte i elavfallet. Bara tre av 100 undersökta produkter fungerar, visar en studie som El-Kretsen låtit genomföra. ÖVER 1 700 ENHETER UNDERSÖKTES i studien. En liten del, tre procent, visade sig vara fullt funktionsdugliga. Däremot var det hela 39 procent som skulle kunna återanvändas efter reparation eller om delar som sladdar och fjärrkontroller kompletterades. – Produkter som en stereoanläggning slängs inte som en helhet utan högtalare, sladdar och tillbehör kommer in var för sig, säger Mårten Sundin på El-Kretsen. $WWLGHQWL¿HUDGHSURGXNWHUVRPIXQJH- rar är dock inte en lönsam verksamhet – det potentiella marknadsvärdet är betydligt lägre än kostnaderna för att testa och köpa in saknade delar. Sannolikt skulle Teknikbyte ger mer gas Teknik för att uppgradera gas från små biogasanläggningar kan med fördel användas på de större anläggningarna också, visar JTI. SÅ KALLAD PROCESSINTERN metananrikning är en uppgraderingsteknik framtagen av JTI, SLU och KTH. Hittills har den främst använts till anläggningar som rötar slam och gödsel, men nu prövas den också på matavfall. – Vi har sett att uppgraderingstek- QLNHQKDUSRVLWLYDELH̆HNWHU)|UXWRP att den minskar koldioxidhalten så att biogasens metanhalt ökar, minskar den kväve- och svavelhalterna i rötkammaren. Det är viktigt när kväverika substrat rötas i exempelvis kommunala samrötningsanläggningar. Kväverika substrat kan annars hämma processen och rötningskapaciteten, säger Mats Edström, forskare vid JTI. Försöken sker i pilotskala under ett halvår framåt med hjälp av JTI:s mobila biogasanläggning och den prototyp för processintern metananrikning som JTI har konstruerat. Tillsammans med fyra svenska anläggningsägare ska JTI-forskarna sedan bedöma nettonyttan för de- UDVEH¿QWOLJDVDPU|WQLQJVDQOlJJQLQJDU utifrån testerna. Istället för utbyggnad – Om processintern metananrikning visar sig vara ekonomiskt gångbart även i större skala vid kommunala samrötningsanläggningar kan det vara ett alternativ för bolagen istället för att bygga ut rötningskapaciteten, säger Gustav Rogstrand, chef för JTI:s miljösektion. Många samrötningsanläggningar dras i dag med lönsamhetsproblem så det vore en stor fördel om mer substrat kunde rö- WDVLEH¿QWOLJDDQOlJJQLQJDUXWDQXWE\JJ- nad. Att anrikningstekniken dessutom ger lägre halter av koldioxid i biogasen NDQ|NDNDSDFLWHWHQLGHQEH¿QWOLJDNRQ- ventionella uppgraderingsutrustning VRP¿QQVYLGVDPU|WQLQJVDQOlJJQLQJDU- na. Det kan betyda bättre ekonomi. FOTO: CARL-MAGNUS JOHANSSON sid 12 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 även efterfrågan på dessa produkter vara liten, menar Mårten Sundin: – De prylar som kommer in till oss är väldigt gamla, ofta har de nog redan levt ett andra liv innan de hamnar hos oss. Begagnatmarknaden tillsammans med kommunernas arbete med återbruk är säkert ett skäl till att detta. Exempelvis är datorerna ofta tio år gamla, likaså telefonerna. Om återanvändning av hela produkter inte är möjligt kan delar däremot vara intressanta att nyttja igen. El-Kretsen kommer att genomföra en större studie för att titta närmare på komponentåtervinning för att se vad som är praktiskt genomförbart, hur kvaliteten kan säkerställas och hur efterfrågan ser ut. Hårddiskar, kretskort och annat skulle då kunna plockas ut och användas i nya produkter. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE Det mesta som lämnas som elavfall har många år på nacken. Avfall Sveriges vd fick pris Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, utsågs till årets opinionsbildare vid Återvinningsgalan. Han blev en av nio pristagare. WEINE WIQVIST FICK PRISET för sitt långsiktiga arbete att förbättra avfallshanteringen generellt i Sverige och inte minst för det långa arbetet med att förändra insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar. Han delar det med David Schelin, före detta vd för Ragn-Sells. Övriga pristagare var: • Kristianstad Renhållning för högt uppsatta mål – Årets avfallsbehandlare • Glykolåtervinnaren Recyctec – Årets återvinningsanläggning • Philip Eklöf, vd och grundare av Office Recycling – Årets entreprenör • Retuna, Sveriges första återbruksgalleria – Årets förebyggare • Fågelmyra On Tour (Borlänge Energi) – Årets miljöinitiativ • Region Västerbotten och dess samarbete – Årets återvinningskommun • Gästrike Återvinnare för export av svenskt know-how – Årets specialpris Återvinningsgalan arrangeras av Recycling i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above