Page 13

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Delning ska förenklas Säkrare återvinning av bildskärm Hållbar ekonomi utreds Regeringen har tillsatt en utredning om hur Sverige kan skapa en mer resurseffektiv ekonomi med mindre miljöpåverkan. UTREDARE BLIR OLA ALTERÅ, tidigare vd för Svensk Fjärrvärme. Han ska analysera vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen handel med begagnade produkter, reparationer också leda till nya affärsmodeller, nya företag och nya jobb. Utredningen ska i första hand inrikta sig på resurskrävande konsumentprodukter. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017. Balticum .NYHETER En ny standard har släppts, som gäller hantering av skrotade bildskärmar. DEN NYA STANDARDEN behandlar mottagning, lagring och behandling av elektronikskrot som innehåller bildskärmar av olika slag. Den ställer bland annat krav på arbetsmiljön vid arbetet och ska minska risken för utsläpp av föroreningar och öka materialåtervinningen. För katodstrålerör från den äldre, tjocka typen av bildskärmar är det IUlPVWEO\RFKÀXRUHVFHUDQGHlPQHQ i frontglaset som inte ska spridas, till exempel kadmium. Katodstrålerör kan även innehålla andra ämnen, till exempel de sällsynta jordartsmetallerna europium och yttrium. Platta bildskärmar kan innehålla kvicksilver. .DWRGVWUnOHU|U¿QQVLQWHEDUDLJDPOD tv-apparater och dataskärmar, utan också i till exempel oscilloskop, arkadspel och en del medicinteknisk utrustning. 3ODWWDVNlUPDU¿QQVVRPEHNDQWLDOOW ÀHUHOHNWURQLVNDDSSDUDWHU Läs mer i nya standarden SS-EN 50625-2-2 som gäller tillsammans med den allmänna standarden SS-EN 50625-1. Vet du vem som levererar bäst utrustning? av produkter. Regeringen vill stimulera och uppgradering av produkter. Det kan www.mared.se AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 13 Delningsekonomin är bra, men regelverket kan behöva ses över för att skydda konsumenter och samtidigt öppna för nya affärsmodeller, menar regeringen. Därför tillsätts nu en utredning. ATT HYRA, DELA, LÅNA ELLER BYTA varor och tjänster med andra har blivit allt vanligare. År 2025 beräknas denna delningsekonomi globalt uppgå till 335 miljarder dollar. Nu ska regelverket också anpassas till denna växande marknad. Regeringens utredning kommer att analysera den rättsliga ställningen hos de aktörer som deltar i delningsekonomin och undersöka om lagändringar behövs. Såväl skyldigheter som rättigheter är oklara i många fall, där ofta såväl den som erbjuder tjänsten eller varan och den som efterfrågar den är privatpersoner. Frågor som säkerhet, tillsyn, tvister och beskattning kan behöva ses över, skriver konsumentminister Per Bolund i en debattartikel i Göteborgsposten. Utredaren ska fokusera på konsumenternas rättigheter inom delningsekonomin, men också ta hänsyn till näringslivets villkor och företagares möjligheter DWWDQYlQGDVLJDYQ\DD̆lUVPRGHOOHU Delningsekonomi... ... har av Språkrådet utsett till ett av 40 nya ord under 2015. Bland andra nya ord märks också dumpstra, ”att söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat”.


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above