Page 16

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Tema Arbetsmiljö I vår kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som fokuserar på insidan av människan. De reglerar arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. n kvalitet eller arbetstagare som ofta arbetar Nya regler ska stoppa stressen TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE NÄR DET GÄLLER DEN FYSISKA ARBETSMILJÖN har vi en lång rad regler för vad som gäller. Men hittills har det saknats krav på hur vi ska jobba med den psykiska arbetsmiljön. I vår blir Sverige bland de första länderna i världen att rätta till detta, då träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. – Föreskrifterna reglerar i främsta hand tre områden: arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. De ska göra det enklare att veta vilka faktorer arbetsgivare ska jobba med, säger Ulrich Stoetzer på Arbetsmiljöverket. Behovet är stort. Vid tillsyn visade det sig att bara hälften av arbetsplatserna arbetade systematiskt för att förebygga stress. Samtidigt har det har blivit något av en folksjukdom. Återhämtning centralt – Det största problemet är höga krav i kombination med brist på återhämtning, säger Ulrich Stoetzer. Tecknen på överbelastning kan vara ÀHUDgNDQGHVMXNVNULYQLQJDUVMXQNDQGH över eller hoppar över raster. Många drabbas av nedstämdhet, försämrad koncentrationsförmåga och sömnbesvär. Ett ökat risktagande är också vanligt. ±6HWLOODWWGHW¿QQVHQEDODQVPHOODQ arbetsbelastningen och de resurser som ¿QQV2PHQK|JEHODVWQLQJInUIRUWJn över tid blir risken för ohälsa stor. Det gäller att anpassa såväl arbetsmängd som tidsramar, svårighetsgrad, emotionell påfrestning och kognitiv belastning samt att undvika otydliga arbetsuppgifter. Resurserna kan anpassas genom förändrade arbetsmetoder, bättre eller kompletterande arbetsredskap, kompetensutveckling och ökad bemanning. Viktiga framgångsfaktorer är också socialt stöd från chefer och kollegor, återkoppling på sin arbetsinsats och möjligheter till kontroll över arbetet. Sårbar gemenskap Att undvika kränkande särbehandling är en viktig del i arbetet kring den sociala arbetsmiljön. – Vi använder inte längre begreppet SV\NRVRFLDODUEHWVPLOM|'HW¿QQVHQULVN att man tolkar det som at det är individens ansvar att förändra det, säger Ulrich Stoetzer. Kränkande särbehandling innebär att någon i ord eller handling förnedras eller behandlas annorlunda och hamnar utanför gemenskapen på arbetsplatsen. Först och främst måste arbetsledningen klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras. Förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling måste motverkas; oklar arbetsfördelning NDQHHPSHOYLVRUVDNDNRQÀLNWHUVRPL sin tur leder till kränkningar. Om någon trots allt kränks gäller det att ha rutiner för hur det ska hanteras. Det ska vara klart vem man kan rapportera till, vad som händer med informationen och hur den utsatta snabbt kan få hjälp. Rutiner behövs ±gYHUKXYXGWDJHWKDQGODUGHWRPDWW VND̆DUXWLQHURFKV\VWHPDWLVNWXWYlUGH- ra, utreda och riskbedöma alla faktorer, säger Ulrich Stoetzer. – Se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar den organisato- Ulrich Stoetzer har i sin forskning tydligt sett sambandet mellan hög arbetsbelastning och ohälsa. 0 sid 16 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above