Page 22

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.tema arbetsmiljö Unik metod mäter endotoxiner ENDOTOXINER ÄR ÄMNEN SOM FINNS i vissa bakterier. Om man andas in dem kan de JHLQÀXHQVDOLNQDQGHV\PSWRPLEODQG med kroniska lungskador som följd. Att det trots detta saknas gränsvärden för hur stor exponering som är tillåten beror till stor del på att det är så svårt att mäta. Att mäta den biologiska aktiviteten med hjälp av dolksvanskrabbans blod har hittills varit det främsta sättet att se om endotoxiner förekommer. Nu har IVL utarbetat en kemisk mätmetod baserad på svensk forskning som kan ge ett mer utförliga svar. – Vi är nog ensamma i världen om att kunna analysera endotoxin med båda dessa metoder. Vår kemiska metod har fördelen att vi kan mäta alla endotoxiner i provet, säger Erica Bloom på IVL. Låga halter De tester som gjorts på ett antal anläggningar för biogasproduktion och för kompostering visar med ett fåtal undantag på låga halter i arbetsmiljön. Vad som förvånade var att halterna vid en biogasanläggning låg på snarlika nivåer på NRQWRUHWVRPYLGWLSS¿FNDQ'HWVNXOOH kunna hänga samman med vilka rutiner man har just här, menar Erica Bloom. Endotoxinerna är partikelbundna och sprids med damm. Därför är det viktigt att minska dammexponeringen. En innesluten process med god ventilation minskar riskerna. Där det inte är möjligt E|UDQGQLQJVVN\GGPHGSDUWLNHO¿OWHU användas. – När man blandar om kompoststrängarna är det som ett moln av damm runt omkring. Även ett par hundra meter ifrån anläggningar var det relativt höga halter. Frågan är hur långt dammet kan spridas, säger Erica Bloom. Att invänta en regnig dag innan kompostträngarna vänds kan alltså vara en bra idé. Goda och elaka Alla endotoxiner är inte skadliga – det ¿QQVJRGDRFKHODNDLQGLYLGHUEODQG De förekommer ofta i organiskt material. Trots att de kan ge svåra skador saknas det gränsvärden för dem – endotoxinerna. Vid svenska anläggningar för biologisk återvinning pågår nu en studie, där en världsunik metod för att mäta dem används. dem, något som den nya mätmetoden också kan urskilja. ±'HW¿QQVHQGRWRLQHUPHGOnQJD och korta kolkedjor. De korta har i forskningsstudier setts kunna skydda mot allergier och astma, medan de långa kan utgöra en risk för dessa sjukdomar. Om man tittar på en biogasanläggning hittar man endotoxiner av alla sorter i början, vid mottagningen. Ju längre i processen man kommer, desto mer verkar det skifta mot endotoxiner med långa kolkedjor. Men ju längre man kommer desto mer sluten blir processen också, därför är TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE kanske inte exponeringen så hög och då minskar risken. Däremot får man antagligen fundera på vad man ska göra om man måste öppna upp för att åtgärda något, säger Erica Bloom. (8KDUÀDJJDWI|UDWWGHWNDQNRPPD ett gränsvärde för endotoxin och den amerikanska motsvarigheten för folkhälsomyndigheten pekar också ut endotoxin som en risk i arbetsmiljön. – Det är viktigt att komma fram till en bra mätmetod som anläggningarna själva kan sköta och att följa upp sina rutiner för att minska risken för exponering, säger Erica Bloom. Till sommaren släpper IVL en rapport baserad på mätresultaten. Då kanske vi RFNVnNDQVHIUDPHPRWÀHUNRQNUHWDWLSV till anläggningar som hanterar bioavfall. Om man andas in endotoxiner NDQGHJHLQÁXHQVDOLNQDQGH symptom. 0 sid 22 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above