Page 23

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.TEMA ARBETSMILJÖ Kommunens skyldighet att hämta avfall upphör inte även om arbetsmiljön är dålig. Det gäller att vara kreativ för att hitta lösningar. Usel arbetsmiljö stoppar inte hämtning TUNGA KÄRL ELLER LÅNGA, DÅLIGA dragvägar kan innebära att hämtning måste ske i särskild ordning. Kommunen kan då anpassa taxan och ta betalt för den fördyring som det innebär. Detta hanteras i kommunens avfallstaxa. 'HW¿QQVGRFNP|MOLJKHWHUDWWPRWD Olle i grind. Arbetsmiljölagen gäller parallellt med miljöbalken, ingendera ”övertrumfar” alltså den andra. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges krav som ställs på arbetsgivaren, till exempel för manuell hantering av laster. När manuell hantering inte kan undvikas genom maskinell utrustning måste arbetsgivaren se till att risken för skador åtminstone minskas. De kommunala avfallsföreskrifterna riktar sig till skillnad mot Arbetsmiljö- verkets regler främst till fastighetsinnehavaren. Via dem kan kommunerna i många fall påverka arbetsmiljön indirekt. Kommunerna kan bland annat styra hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfallet ska utformas och skötas och att vissa slag av avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall. Några exempel: § Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter DWWÀ\WWDGHQHOOHUDWWDUEHWVPLOM|NUDY inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. Underlätta slamhämtning Hämtning av slam och andra material från enskilda avlopp kan orsaka stora arbetsmiljöproblem – slangdragning är en tung uppgift. Det är därför viktigt att nyanläggning sker på ett sätt som underlättar för en dräglig arbetsmiljö och att äldre anläggningar i möjligaste mån anpassas så att arbetsmiljökraven kan uppfyllas. Vilket avstånd som kan godtas vid nyanläggning anges av kommunen. Särskilda skäl för längre avstånd kan föreligga om anläggningen till exempel inte kan placeras enligt gällande krav. Prövning av lokaliseringen av anläggningen görs av miljönämnden inom ramen för tillståndsärendet och med tillämpning av miljöbalkens bestämmelser. Så här kan avfallsföreskrifterna exempelvis utformas: § Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnnen öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Exemplet om maximal vikt på lock eller manlucka tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi. Där anges en modell för bedömning av lyft och en modell för skjut- och dragarbete. Högre vikter godtas om särskilda skäl föreligger, men arbetsmiljöreglernas krav måste ändå uppfyllas. Detta innebär att extra bemanning eller utrustning kan behöva sättas in för att lyfta locket. Särskild avgift kan då debiteras för hämtningen utifrån reglering i avfallstaxan. Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:02) Även om Arbetsmiljöverket stoppar sophämtning på trånga hämtställen av arbetsmiljöskäl kvarstår kommunens skyldighet att samla in avfallet. TEXT: SVEN LUNDGREN, AVFALL SVERIGE FOTO: ANDRÉ DE LOISTED 0 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 23


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above