Page 26

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

AVFALLSBRANSCHEN I SVERIGE omsätter nUOLJHQPLQVWPLOMDUGHUNURQRU'HW gäller att ha koll på pengarna, en fråga VRPORFNDGHKHODGHOWDJDUHWLOOnUHWV höstmöte. För den kommunala avfallstaxan gäller självkostnadsprincipen. Man får inte gå med överskott år efter år, i princip innebär det att man blir återbetalningsskyldig, berättade Jenny Westin från $YIDOO6YHULJH(QÀHUnUVEXGJHWJ|UGHW GRFNP|MOLJWDWWE\JJDXSSHQEX̆HUWLQ- för framtida kostnadsökningar eller större investeringar, tipsade Jörgen Leander från Miljö- och avfallsbyrån. Att särredovisa kan vara ett bra sätt att få bättre koll på utgifterna, i synnerhet i regionala samarbeten där varje kommun bör avräknas separat, menade Mattias Haraldsson från Lunds universitet. Många tips – Särredovisning visar taxekollektivet att pengarna används på rätt sätt. Det ger också bra beslutsunderlag, sade han. Cirkulär revolution Björn Appelqvist, som bland annat arbetar med resurshushållningsfrågor för den internationella organisationen Iswa, menade att den cirkulära ekonomin som är i intågande kräver stora omställningar i avfallsbranschen. – Nu ska vi ut och jobba som råvaruleverantörer och där är marknaderna väldigt omogna. Det saknas möjlighet att kontrollera kvaliteten. Men det kan vi åtgärda själva, vi behöver inte invänta lagstiftningen, sade han. Prissvängningar och konjunkturer är risker som vi måste lära oss att ta. Likaså måste vi anpassa oss till mer speciali- VHUDGHÀ|GHQRFKNRQNXUUHQVRPUHQD material. – Råvaruleveranserna till marknaden kan dubbleras eller till och med tiofaldigas, vi har en potential på 25 till 30 miljarder dollar i råvarumarknaden, sade Björn Appelqvist. Flera inlägg från den debattglada SXEOLNHQYLVDGHDWWGHW¿QQVPnQJDVRP vill se en mer proaktiv bransch. ”Vi måste E|UMDEOLD̆lUVPlVVLJDRFKWDEHWDOWI|UGH produkter vi levererar”, sades det bland annat. En utblick på den internationella marknaden visar dock att möjligheterna DWWJ|UDSUR¿WSnnWHUYXQQDPDWHULDOHOOHU HQHUJLÀXNWXHUDUP\FNHW – Det är viktigt att hålla koll på omvärlden. Oljepriset påverkar till exempel också många andra råvarupriser, sade Oskar Kvarnström från WSP. Investera rätt Även om tre fjärdedelar av kommunerna har valt att upphandla avfallsinsamling- HQNDQGHW¿QQDVDQOHGQLQJDWW|YHUYlJD alternativen. För Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR, visade det sig att de VSDUDGHSURFHQWSnDWWEHKnOODLQVDP- lingen i egen regi istället för att lägga ut den på privata aktörer. Biogasproduktionen, som på många KnOOOLGHUDYHNRQRPLVNDSUREOHP¿FNWLSV IUnQ8SSVDODVRPYlQWU|GDERNVOXWVVL̆- ror till svarta. – Vi har investerat oss ur förlusten, sade Lennart Nordin från Uppsala vatten. .aktuellt avfall sveriges höstmöte för bättre ekonomi Planering, samarbete och uppföljning. Det var tre termer som återkom vid Avfall Sveriges höstmöte, där de ekonomiska utmaningarna inom avfallshanteringen diskuterades. Inte minst den cirkulära ekonomin ställer nya krav, men ger också nya möjligheter. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE sid 26 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above