Page 28

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Metallindustrin i Europa behöver bli mer resurseffektiv. Nu finns förslag till styrmedel som kan bidra i rätt riktning. FÖRSTÄRKT PRODUCENTANSVAR för materialåtervinning, skatt på material som används i EU för materialeffektivitet och tekniska specifikationer för substitution av material. Det är delar i det förslag till policymix inom EU-projektet Dynamix, där IVL stått för samordningen. – Det finns många lågt hängande frukter att plocka genom dessa styrmedel. Men det är framförallt i kombination som de ger effekt, säger IVL:s Tomas Ekvall som ligger bakom studien. Styrmedelsmixen stärks ytterligare genom en grön skatteväxling, där löneskatter sänks medan miljöskatter höjs och miljöskadliga subventioner avvecklas. Mjukare styrmedel ger också bra skjuts, som en EU-strategi för resurseffektivitet, plattformar för kommunikation mellan aktörer, satsningar på forskning och utveckling, utbildning och omskolning till framtidsyrken och information till allmänheten. Detta förslag utvärderas just nu av EU-projektets experter. .aktuellt styrmedel Det behövs styrmedel som förhindrar att miljöproblem uppstår. Då har vi möjlighet att nå miljömålen, skriver Naturvårdsverket i en utvärdering. VI HAR MILJÖMÅLEN I SIKTE men har ännu inte nått fram. Endast två av de sexton miljömålen ser ut att vara möjliga att uppnå i tid: Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Naturvårdsverket lyfter i sin rapport fram 32 förslag riktade till regeringen för att skynda på utvecklingen. De vill framför allt se mer proaktiva styrmedel, som riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår istället för som idag begrän- KWϮϭWĂƌŝƐчнϮΣ ͟sŝƐŬĂďůŝĞƩĂǀǀćƌůĚĞŶƐĨƂƌƐƚĂĨŽƐƐŝůĨƌŝĂǀćůĨćƌĚƐůćŶĚĞƌ ŽĐŚŐĞŶŽŵĚĞƚŝŶƐƉŝƌĞƌĂŽĐŚĚƌŝǀĂƉĊĂŶĚƌĂ͟ Svenco Papperssäckar AB www.svenco.se 08-59440560 -Åsa Romson Papperspåsen & Papperssäcken en fossilfri lösning - Består av förnybar råvara - Är koldioxidneutral - Reducerar vikt och lukt Ͳ'ĞƌŶĂƚƵƌůŝŐĂƐŝŐŶĂůĞƌ͕ƌĞŶĨƌĂŬƟŽŶ - Samlar in mest avfall (B2009:01) - Utvinner energi och näring ͲĞƌƟĮĞƌĂĚĞŶůŝŐƚ^^EϭϯϰϯϮ ͟sŝƐŬĂďůŝĞ ŽĐŚŐĞ Tillverkad i Sverige Svensk råvara Naturvårdsverket efterlyser nya styrmedel Nya styrmedel kan spara metaller sa och kompensera för skador på miljön. Bland annat efterlyses ett skattesystem som främjar en cirkulär ekonomi. Att återanvända eller reparera ska premieras istället för att köpa nytt och miljöskadliga subventioner bör fasas ut. Naturvårdsverket skriver vidare att NUHWVORSSHQEOLUPHUUHVXUVH̆HNWLYDPHQ DWWIDUOLJDlPQHQIRUWIDUDQGH¿QQVNYDU 'HW¿QQVRURYlFNDQGHNXQVNDSVEULVWHU om vilka ämnen som sprids från vilka varor under användning och i avfallshantering, samt om NRPELQDWLRQVH̆HN- ter av olika ämnen. Naturvårdsverket vill också se ökad information om farliga ämnen i varor samt en miljöskatt på kemikalier. sid 28 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above