Page 33

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.aktuellt förebyggande Tre av fyra jobbar med förebyggande 73 procent av svenska kommuner jobbar för att minska mängden avfall, enligt siffror från Boverket. Det finns många goda exempel men mer systematiskt arbete krävs, menar tre forskare som analyserat enkäten. SEDAN 2011 HAR ANTALET kommuner som uppger att de arbetar avfallsförebyggande ökat med 29 procent. Det visar sammanställningen av den årliga enkäten från Boverket och RUS (Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet), som följer upp miljömålet God bebyggd miljö. Vissa kommuner uppger att de fokuserar på att införa förebyggande i avfallsplanen, andra väljer att lyfta fram hur de tar ett samhällsansvar och försöker förändra beteende, till exempel genom att göra konsumenterna mer ansvarfulla och medvetna om kopplingen mellan konsumtion och avfall. Flest anger att de arbetar med att minska matavfall och grovavfall, men antalet kommuner som uppger att de arbetar med att minska textilavfallet växer snabbt. Information och kommunikation om avfallsförebyggande är en typ av avfallsförebyggande verksamhet som många kommuner nämner. Många har infört en bytesbod eller insamling för återbruk eller betonar att de arbetar förebyggande i sina egna verksamheter, till exempel för att minska matavfallet i skolorna. Andra nämner internt bytessystem för möbler och återanvändning av byggmaterial. Innovativ samverkan Vid en närmare analys av de pilotprojekt som bedrivits inom området, till exempel Avfall Sveriges kampanj om att bli Miljönär men även de många andra trevande initiativ som tagits, visar sig avfallsförebyggande ofta vila på innovativa former av samverkan. Frivilligorganisationer nämns ofta, men även samverkan mellan kommun, landsting, kommunala förvaltningar och kommunala bolag. De nämner även ”Europa minskar avfallet” och det europeiska forskningsprogrammet Horizon 2020. Däremot verkar samverkan med privata aktörer fortfarande vara marginell. Enkätsvaren nämner inte heller samverkan med Naturvårdsverket eller andra statliga myndigheter; de bär inga spår av åsikten att det Kommunala krafter för hållbarhet Kommunerna har en viktig roll i den cirkulära ekonomin. Men det måste bli tydligare vad kommunerna kan och får göra exempelvis för att förebygga avfall. Det är en slutsats i en rapport från Avfall Sverige. KOMMUNERNA KAN SKAPA möjligheter för både företag och privatpersoner att återanvända och låta material cirkulera genom att erbjuda infrastruktur för detta. Man kan sprida information och visa ex- HPSHOSnQ\DD̆lUVPRGHOOHUVRPJ\QQDU cirkulär ekonomi. Kommunal upphandling är ett viktigt verktyg som kan skicka signaler till marknaden. Men det saknas tydliga UHJOHUI|UKXUR̆HQWOLJXSSKDQGOLQJNDQ användas för att stödja cirkulär ekonomi, det saknas också tydliga mått för utvärdering. Kommunerna har alltså redan i dag en viktig roll för att åstadkomma en hållbar utveckling. Men rollen behöver förtydsaknas relevant avfallsförebyggandelagstiftning, en åsikt som ofta framförs av kommunala aktörer i andra sammanhang. De kommunala initiativen, symboliskt viktiga som de är, verkar ännu vara för småskaliga, lokala och osystematiska för att bryta kopplingen mellan tillväxt och de ökande avfallsmängderna. För att uppnå GHWVNXOOHGHWEHK|YDVDWWEH¿QWOLJDLQLWL- ativ sprids på ett systematiskt sätt samt lQQXÀHULQLWLDWLYVRPV\IWDUWLOODWWPLQV- ka genomströmningen av material och energi genom samhället. Ytterst handlar avfallsförebyggande om gränsdragning mellan vad vi kan avstå från och vad vi anser att vi måste ha. TEXT: HERVÉ CORVELLEC, LUNDS UNIVERSITET. PATRIK ZAPATA OCH MARIA JOSÉ ZAPATA CAMPOS, GÖTEBORGS UNIVERSITET ligas, bland annat genom den svenska lagstiftningen. Det är osäkert hur kraven HHPSHOYLVYLGR̆HQWOLJXSSKDQGOLQJNDQ eller bör ställas och vilka krav som är möjliga att uppnå. Studien har genomförts av WSP och Swedish ICT. Läs mer i rapport 2015:21 Kommunernas roll i den cirkulära ekonomin, som kan laddas ner från www.avfallsverige.se AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 33


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above