Page 34

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.aktuellt energiåtervinning Ekonomi och teknik styr avfall till Sverige länge styrts över till energiåtervinning samtidigt som avfall till materialåtervinning har ökat. I Sverige samägs mycket av avfallsinfrastrukturen regionalt, vilket ger stora, HQHUJLH̆HNWLYDDQOlJJQLQJDUPHGVNDO- fördelar. De norska dito är generellt mindre, delvis beroende på färre regionala samarbeten. Verkningsgraden på norska anläggningar är också genomsnittligt lägre. Norge har valt att reglera fjärrvärmen mot elpris, vilket nu när elpriset är lågt innebär ett lågt fjärrvärmepris. Det innebär att norska anläggningar måste ta ut ett högre pris på det avfall de tar emot. I Sverige är det marknaden som styr fjärrvärmepriset. En jämförelse mellan Norge och Sverige visar att det finns en rad anledningar till att svenska anläggningar för energiåtervinning tar emot norskt avfall. TEXT: JAKOB SAHLÉN, AVFALL SVERIGE Återvinningsmål påverkar Även lagstiftningen bidrar till att svenska anläggningar för energiåtervinning tar emot norskt avfall. Norge saknar nämligen mål för utsortering av matavfall för biologisk återvinning. De norska målen för materialåtervinning är också lägre än de svenska. Därmed uppstår det förhållandevis mycket norskt avfall att skicka till energiåtervinning och med sina lägre priser är Sverige ett enkelt val för många. Där har vi några viktiga anledningar till att norskt avfall idag förser Sverige med el, värme och exportinkomster. För även om den fysiska strömmen av material går från Norge till Sverige är det de facto en behandlingstjänst som exporteras. FJÄRRVÄRMEN UTGÖR EN VIKTIG skillnad mel- ODQ6YHULJHRFK1RUJH5HGDQSnWD- let började Sverige bygga ut fjärrvärme PHGUHMlOXWE\JJQDGSnWDOHWPHG- DQ1RUJHEDUDI|UnUVHGDQSnE|U- jade sin ökning av fjärrvärmeproduktion IUnQWLOO7:K,6YHULJHSURGXFHUDV ca 50 TWh per år. Tidiga svenska deponiförbud innebär också att avfallet sedan Misstro hindrar energiåtervinning i världen att sprida denna behandlingsteknik. Asien spås vara nästa stora marknad för energiåtervinning av avfall. Men på ÀHUDKnOOKDUSODQHUSnHQPHUPLOM|DQ- passad behandling mötts av protester. +RQJNRQJWYLQJDGHVHHPSHOYLVÀ\WWD en planerad anläggning för energiåtervinning av avfall efter protester, med ökade kostnader som resultat. Liknande motstånd har man mött i Filippinerna, Indien, Kina, Malaysia och Thailand. Gemensamt för dessa länder är att kommunikationen med allmänheten har YDULWVnJRWWVRPREH¿QWOLJ(IWHUVRP människan till naturen ogillar förändringar och gärna tänker på sin plånbok, möts många planer av spontana protester – ”kanske sjunker mitt hus i värde”. Förklara problemet I länder som Sverige, Danmark och Tyskland, där mycket avfall förbränns, hörs få negativa röster. Varför? Jo, här har man insett vikten av att på ett tidigt stadium kommunicera med invånarna. Här har man invigt de närboende i problemet – att vi behöver en miljöanpassad avfallshantering – samtidigt som man visar för vinsterna för de närboende – el och fjärrvärme till deras bostäder. Då kan man också nå fram med information om vilka faktiska konsekvenser som energiåtervinning ger. När befolkningen förstår att en förändring krävs kan de rent av involveras i en lösning. Många gånger kan det behövas för att realisera en ny avfallsplan. Japan och Singapore är två undantag i Asien där utbyggnaden av energiåtervin- QLQJNXQQDWVNH±EDUDL7RN\R¿QQV anläggningar. Även här har man skapat en positiv attityd, bland annat genom att ge något tillbaka till invånarna. Flera japanska anläggningar erbjuder exempelvis avfallsvärmda simbassänger. Energiåtervinning av avfall bör vara en DYHWWDQWDOWHNQLNHUI|UGHWDnUKXQG- radet, särskilt i områden där befolkning- HQYlHUVQDEEWRFKGlUGHW¿QQVHWWEH- hov av alternativa energikällor – vilket är nästan överallt. Med rätt kommunikation kan det bli möjligt. En längre version av artikeln har tidigare publicerats i Waste management world. .aktuellt energiåtervinning/kommunikation Dålig kommunikation har stoppat många planer på att ersätta deponering med energiåtervinning världen över. Det finns mycket att lära av länder som Sverige och Danmark, menar Paul Davison. TEXT: PAUL DAVISON, PROTEUS ENVIRONMENTAL COMMUNICATIONS GLOBALT SETT ÄR DET BARA TIO PROCENT av behandlingen av hushållsavfall som sker genom energiåtervinning. När deponier stängs och behovet av förnybar energi ökar borde det innebära stora möjligheter sid 34 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above