Page 36

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.aktuellt administration Kundtjänst bas för samarbete Sedan ett antal år delar Valdemarsvik, Åtvidaberg och Söderköping på en kundtjänstavdelning. Det kräver viss samordning, men ger stora fördelar. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE I SÖDERKÖPING SITTER TRE PERSONER som servar tre kommuner. Ett ändrat abonnemang i Valdemarsvik, fakturapåminnelse till en fastighetsägare i Åtvidaberg och så en missad hämtning i Söderköping. Alla tre ha fullständig insyn i alla tre kommunerna. – Tack vare vår gemensamma kundtjänst har vi mycket större möjligheter att klara av semestrar och sjukdom. Man blir inte heller så ensam i sin kommun om att jobba med de här frågorna. Nu har vi tre som kan bolla saker, gå på kurser, man är ett arbetslag, säger Theres Stark, renhållningschef i Söderköping. Mellan de tre kan också viss spetskom- petens skapas; någon är lite bättre på ekonomi, en annan på IT. Men gemenskapen ställer också krav. – Det kräver en del, vi måste vara överens om vad kundtjänst ska göra. Om en kommun till exempel inte håller ordning på sin entreprenör genererar det mycket ÀHUVDPWDOVnGHWlUYLNWLJWDWWDOODWUH kommuner ser till att sköta verksamheten. Lättare ju mer lika det är Alla tre kommuner upphandlar såväl avfallsinsamling som behandling. Sam- WLGLJW¿QQVGHWDQQDWVRPVNLOMHUWLOOH- empel taxekonstruktionen. – Det underlättar för kundtjänst om det fungerar på liknande sätt i alla kommuner. Där är vi inte idag, men man har den tanken, säger Theres Stark. På sikt kan det bli aktuellt med gemensam avfallsplan och att upphandla tillsammans. Man diskuterar också att se över möjligheterna att införa ett enhetligt insamlingssystem i form av ÀHUIDFNVNlUOI|UDWWNXQQDVDPODLQPD- tavfall separat. Det skulle också innebära en lösning på det kommande kommunala ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar. Med ett utökat ansvar kan samarbete med ytterligare kommuner kring en omlastningscentral också vara önskvärt, menar Theres Stark. Möjligheterna kring samarbetet tycks DOOWVnYDUDÀHUDbQGnI|UVWnUKRQDWW många drar sig för att utlokalisera just kundtjänsten. – Det kan vara svårt att släppa ifrån sig hjärtat, det var ett ganska stort steg att ta. I en liten kommun blir kundtjänst ännu mer hjärtat i verksamheten, för de gör väldigt mycket eftersom det inte DOOWLG¿QQVQnJRQDWWVNLFNDIUnJRUYLGDUH till, säger Theres Stark. 0 Rätt sorterat matavfall även i flerfamiljshus I en ny rapport från Avfall Sverige ges konkreta tips på framgångsfaktorer för insamling av matavfall där det brukar vara som svårast. PLOCKANALYSER HAR VISAT att matavfall LQVDPODWLÀHUERVWDGVKXVKDUVlPUHNYD- litet än matavfall insamlat från villor. Andelen matavfall som sorteras ut är också generellt lägre. Avfall Sverige har därför låtit SP samla goda exempel på de som lyckats väl. Resultatet visar att lyckad matavfalls- LQVDPOLQJLÀHUIDPLOMVKXVRIWDKlQJHUSn tre centrala områden: en god dialog mellan fastighetsägare och avfallsansvariga på kommunen, väl utvecklad kommunikation samt ordning på tekniken och underhållet. Som exempel på framgångsrik dialog QlPQVUHJHOEXQGQDWUl̆DUPHOODQNRP- munen och fastighetsägaren, det skapar förståelse för varandras områden. Det är också bra att ge råd kring praktiska problem som dimensionering av storlek på sopkärl och utformning av behållare i köken. Checklista över vanliga orsaker till felsortering och gemensamma rutiner för att komma till rätta med problem rekommenderas också. Att satsa ordentligt på kommunikation lönar sig. Att knacka dörr är ett bra sätt när systemet införs, men man får inte glömma att återkommande information också behövs. Satsa hellre på morot än piska, till exempel smileys i miljöhus när det går bra. Att det fungerar i praktiken är också viktigt, teknik och underhåll måste fungera. Det ska vara rent och snyggt med bra belysning – gärna fönster. Placera kärlet för matavfall längst in för att förhindra restavfall hamnar i matavfallet. Om inkast används kan lås vara en bra idé; nyckel ges bara till de som är intresserade. Små inkasthål kan också stoppa vanliga soppåsar. En fördjupad inblick ges genom intervjuer med sex kommuner, som ingående beskriver hur de arbetar. Läs mer i 2016:03 Insamling av matavfall i flerbostadshus. Goda exempel från kommuner och allmännyttiga bostadsföretag, som medlemmar kan ladda ner kostnadsfritt från www. avfallsverige.se .aktuellt insamling Göran Pettersson är en av tre personer på den gemensamma kundtjänsten. Han tycker att samarbetet fungerar mycket bra. sid 36 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above