Page 42

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.avfall sverige Ett nytt år för fler Miljönärer Avfall Sveriges kampanj Miljönärvänlig fortsätter under 2016 med nytt material att ta del av. DE FÖRSTA MÅNADERNA av vår gemensamma kampanj för att sprida budskapet om avfallsförebyggande gick över förväntan. Vid årsskiftet var över 700 verksamheter PlUNWDVRP0LOM|QlUYlQOLJD'HW¿QQV uppenbarligen många som hjälper folk att laga, låna och återanvända eller att på annat sätt minska mängden avfall. ,E|UMDQDYNRPPHUGHWDWW¿QQDV nytt material i form av annonser och banners för alla medlemmar att ladda ner och använda fritt. Det blir ett till- VNRWWWLOOWLGLJDUHDQQRQVHURFK¿OPHU VRPRFNVn¿QQVNYDU Det blir en ny klädbytardag i vår, lik- som i fjol arrangerad av en av våra Miljönärer, Naturskyddsföreningen. Boka den DSULOUHGDQQX Mötespunkter önskas Såväl märkta verksamheter som kommuner samlades vid vårt möte för Miljönärer i november. Många efterfrågade då fortsatt kontakt med varandra, men på ett mer lokalt eller regionalt plan. Vi hoppas NXQQDRUGQDQnJUDVnGDQDWUl̆DUIUDP över. Hör gärna av dig om du har möjlighet att samordna eller låna ut lokal. 'HFHPEHU¿UDGHYLPHGHQGLJLWDO julkalender med dagliga tips för mindre avfall. Det gjordes också lokala varianter DYGHQSnÀHUDDYPHGOHPPDUQDVZHEEVL- GRU$WWÀHUDDQGUDRUJDQLVDWLRQHUJMRUGH liknande satsningar ser jag som ett tecken En tydligare vision ”Det finns inget avfall”, så lyder visionen som Avfall Sverige antog 2011. Nu har innebörden definierats tydligare. VISIONEN I SIG ÄR ALLTSÅ DEN SAMMA. Men efter ett antal workshops med medlemmar har den ny fått en tydligare förklaring: ”Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.” Det handlar alltså i första hand om att minska den mängd avfall som uppstår, till exempel genom ansvarsfull konsumtion. I andra hand ska det avfall som ändå produceras återvinns så långt som möjligt. Målet kopplat till visionen lyder: ”Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin.” Vidare har vi förtydligat kommunens roll i detta arbete: ”Kommunerna är ambassadörer, katalysatorer och garanter i arbetet för att närma sig visionen och de långsiktiga målen.” Detta kan exempelvis åstadkommas genom att erbjuda arenor för återbruk, återanvändning och återvinning, genom att driva kampanjer kring förebyggande eller att påverka andra aktörer att gå i riktning mot målen. 5HGDQLGDJ¿QQVYLVLRQHQPHGLPnQJD av medlemmarnas styrdokument. Vi hoppas att detta förtydligande ska ge den än större tyngd. TEXT: ANNA-CARIN GRIPWALL, AVFALL SVERIGE på att det är många som vill bromsa konsumtionshetsen kring jul, vilket förstås är riktigt roligt. ,QI|UNRPPHUNDPSDQMVDMWHQ miljönär.se att få en ansiktslyftning – gå JlUQDLQRFKNLND'lU¿QQVEODQGDQ- nat kartan som vägleder till de märkta verksamheterna. En alternativ adress är miljonarvanlig.se, använd den om du har problem att inkludera ä och ö i länkar till sidan. /nWRVVJ|UDWLOOHWWULNWRFKPLOM|- vänligt år! TEXT: ANNA-CARIN GRIPWALL, AVFALL SVERIGE sid 42 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above