Page 43

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

2015:15 1 Rapport ” översiktlig sik – en e till jord h från bord Matavfallets väg kartläggning av olika insamlingssystem för källsorterat matavfall från hushåll .AVFALL SVERIGE ” Rapport Rapp 2015:20 t Årsrapport 2014 C Certifierad återvinning, SPCR 120 insam ” Rapport 2015:23 port Fastighets- o mling av farligt ” Rapport 2015:25 - Kommun- och länsstatistik 2014 Hushållsavfall i siffror Nya rapporter Ladda hem dessa och fler rapporter från www.avfallsverige.se 2015:015 20 20 Årsrapport SPCR (U 741) År 2014 var 18 biogasanläggningar certifierade enligt SPCR 120. De certifierade anläggningarna producerade totalt 547 GWh energi, varav 496 GWh (91 procent) uppgraderades till fordonsbränsle, och resterande mängd användes till värmeproduktion (5 procent) eller facklades (4 procent). Samtidigt producerades drygt 1 miljon ton certifierad biogödsel som användes inom jordbruket som gödselmedel. Totalt tillfördes jordbruket ca 3 100 ton växttillgängligt kväve (NH4-N), 624 ton fosfor och 1 911 ton kalium. 2015:21 Kommunernas roll i den cirkulära ekonomin (U 826) Kommunerna kommer att ha roller framöver både i att möjliggöra cirkulära aktiviteter och i att gå före och själva genomföra lösningar för en mer cirkulär ekonomi. Vilken roll kommunerna tar i arbetet för en mer cirkulär ekonomi kommer att avgöras av deras kapacitet och storlek. Men det är viktigt att understryka vikten av samverkan för att tillsammans arbeta och dra nytta av varandras erfarenheter för att på ett effektivt sätt arbeta för en mer cirkulär ekonomi. Läs mer på sidan 33. 2015:22 Avfallets fotavtryck och klimatkostnader för utvalda konsumtions produkter (U 832) Det finns stora miljövinster med att producera färre produkter och använda de produkter vi har mer effektivt eftersom man då kan minska avfallsfotavtrycket från den totala konsumtionen. Detta ger ytterligare argument till vikten att ändra konsumtionsbeteendet hos allmänheten samt uppmuntra företag att införa affärsmodeller som går från dagens produktförsäljning till något annat, affärsmodeller som uppmuntrar nya sätt att konsumera och nya mer hållbara livsstilar, till exempel genom att dela produkter och ökad återanvändning. Läs mer på sidan 30. 2015:23 Fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall från hushållen (U 806) Nästan hälften av kommunerna tillämpar fastighetsnära insamling av farligt avfall i någon form och mer än hälften av kommunerna har konsumentnära insamling av farligt avfall. Röda boxar är den vanligaste förvaringslösningen vid fastighetsnära insamling från villor. I flerfamiljsfastigheter är förvaring i låsbart utrymme vanligast. 2015:24 Kvalitetssäkring vid import av avfallsbränsle (F 159) Huvudslutsatsen från studien är att varken verksamhetsutövare eller tillsynsmyndigheter identifierat några systematiska problem och brister vid import av avfallsbränsle. Det gäller såväl kvaliteten på och hanteringen av bränslet som problem med aktörer, arbetsvillkor eller liknande. Däremot har man identifierat exempel på brister och förbättringsbehov. 2015:25 Hushållsavfall i siffror – Kommun- och länsstatistik 2014 Denna rapport är ett komplement till Avfall Sveriges publikation ”Svensk avfallshantering” med avfallsstatistik från riksnivå ner till kommunnivå. Det handlar bland annat om mängder avfall, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i rankinglistor (20-i-topp) gällande bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler. De flesta uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web. 2015:26 Effekter av injicering av vatten i en förbränningsugn (F 145) Det finns flera anledningar till att injicera vatten i förbränningsprocessen. Det kan vara förbättring av SO2-avskiljningen, kapacitetshöjning, minskning av NOx-bildningen eller kvittblivning av något annat svårhanterligt avloppsvatten. Driftproverna visar att med rätt styrning kan > 1 m3/h injiceras i eldstaden utan att förbränningen påverkas negativt. Vatteninjiceringen medför att bränslebehovet i pannan ökar något. Likaså ökar fukthalten i rökgasen vilket ger en större kondenseringspotential i rökgaskondenseringen. Denna studie har syftat till att undersöka de tekniska och ekonomiska effekterna av att injicera olika sorters vatten i en förbränningsugn där avfall används som bränsle. 2015:27 Hantering av flygaska från avfallsförbränning. Dagens hantering och framtida vägval (F 143) Tre vägval för den framtida hanteringen av flygaskor har identifierats: Fortsätta som idag, ökad materialåtervinning genom att ersätta andra råvaror samt ökad materialåtervinning och renare restfraktioner. Studien har resulterat i rekommendationer för svenska avfallsförbränningsanläggningar. 2015:28 Metoder för att åtgärda/stabilisera gamla deponier (U 671/D 122) Genom att under kontrollerade former påskynda nedbrytningen i deponin, kan en mer koncentrerad emissionsfas uppnås. Därmed fås också en kortare efterbehandlings- och uppföljningstid till följd av att deponin fortare når ett stabilare slutstadium. De huvudsakliga metoder som har utvärderats för att uppnå detta är luftning/syretillförsel till deponin eller återcirkulation av lakvatten/kontroll av vattenhalt i deponin. De påskyndande metoderna kan göras bland annat för att minska klimatpåverkan (till följd av metangasavgång), optimera metangasproduktionen för uttag av energigas och för att minimera framtida sättningar och omgivningspåverkan. 2015:29 Sammanställning av resultat från försök med biogödsel i norra Europa (B 071) Biogödsel är ett organiskt gödselmedel vars kväveverkan ofta motsvarar dess innehåll av ammoniumkväve. Störst kväveeffekt har uppmätts när biogödsel spridits till grödor med lång vegetationsperiod som vall och sockerbetor. Biogödseln har en låg kol/kväve-kvot, vilket minskar risken för fastläggning av kväve i marken efter spridning. En stor andel av gödselns totalkväve kommer därför årets gröda till godo. 2015:30 Samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll Kasserade kanyler och sprutor omfattas inte av Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel, utan ingår i det kommunala renhållningsansvaret. Som privatperson är det dock naturligt att vända sig till apoteken med både överblivna läkemedel, kanyler och sprutor. Rapporten utgör en uppdatering av tidigare förslag till samarbetsavtal med apoteken för detta avfall. 2016:01 Trender för avfallsanläggningar med deponi. Statistik 2008-2014 (D 143) Målsättningen med projektet har varit att utforma en rapport som redovisar avfallsstatistik mellan åren 2008-2014 med avseende på tillstånd, återstående kapacitet, hanterade och deponerade mängder avfall per 0 år, energiutvinning och lakvattenbehandling. Statistiken redovisas både på nationell och regional nivå. Dessutom görs en utblick för att kvalitativt belysa statistiken dels ur ett historiskt perspektiv, dels i ett europeiskt perspektiv. AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 43


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above