Page 44

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

Branschens starkaste varumärke! Vi har anpassade miljöbehållare för ditt avfall! Besök oss på www.bfab.nu och titta på vårt utbud! .avfall sverige Nytt avtal om 2016:02 Uppföljning av tekniker för ökad växtnäringskoncentration i biogödsel (B 070) kanyler och sprutor Denna studie är en uppdatering av två tidigare rapporter för att kartlägga den senaste utvecklingen av tekniker för att åstadkomma ett högre värde av biogödseln genom ökade halter av näringsämnen. Studien har visat att utvecklingen av dessa tekniker sedan de tidigare rapporterna har varit begränsad. Ingen helt ny teknik har identifierats, dock har flera befintliga tekniker förbättrats eller kompletterats. Det har också framkommit att det inte alltid är förbehandlingstekniken som begränsar halten av näringsämnen i biogödseln. Istället är det ibland rötningstekniken som sätter gränser för den maximala TS-halten i substratet. 2016:03 Insamling av matavfall i flerbostadshus. Goda exempel från kommuner och allmännyttiga bostadsföretag (B 074) Insamlingen av matavfall ökar. Över 200 kommuner har infört matavfallsinsamling och många ytterligare är på gång. Plockanalyser har visat att matavfall insamlat i flerbostadshus har sämre kvalitet än matavfall insamlat från villor. Andelen matavfall som sorteras ut är också generellt lägre. En ständigt återkommande frågeställning är därför hur insamling i flerbostadshus kan förbättras, både sett till mängd och kvalitet, men även utvecklingspotential för samarbetet mellan fastighetsägare och avfallsansvariga på kommun. Rapporten ger goda exempel från kommuner och allmännyttiga bostadsföretag på insamling av matavfall. Läs mer på sidan 36. Nu finns en ny mall till avtal kring samarbetet mellan kommunerna och apoteken. PRODUCENTANSVARET FÖR LÄKEMEDEL omfattar inte sprutor och kanyler, vilket istället faller under kommunens insamlingsansvar. Privatpersoner ser dock ofta apoteken som en naturlig plats att returnera dessa avfall tillsammans med läkemedelsavfallet. Sedan flera år löses denna fråga därför med ett avtal mellan respektive kommun och lokala apotek. Den nya mallen är uppdaterad efter samtal med såväl kommuner som apotek. Liksom tidigare föreslås att kommunerna bekostar insamlingsbehållare, som apoteken distribuerar till sina kunder. Ett råd är att se över beställningen av sådana behållare – kostnaderna för dem är 18 gånger högre i vissa kommuner än i andra. Billigast är det om det gjorts en upphandling med grannkommunerna direkt från leverantör. Observera att det enbart är sprutor och kanyler från hushåll som faller under kommunens insamlingsansvar. Avfall genererat av hemsjukvård omfattas inte. Fler tips och goda idéer ges i rapporten. Läs mer i rapport 2015:30 Samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. 0 sid 44 AVFALL OCH MILJÖ 1.16


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above