Page 6

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.nyheter Starkt förslag till cirkulär ekonomi EU-kommissionens förslag för att omvandla Europa i en mer KnOOEDUULNWQLQJKDUYlONRPQDWVDYÁHUDDNW|UHU$YIDOOVKDQ- teringen har en given nyckelroll för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. ÖKAD RESURSHUSHÅLLNING kräver att av- IDOOVKDQWHULQJHQI|UElWWUDVSnÀHUDSODQ enligt förslaget till ett paket för cirkulär ekonomi. Till år 2030 föreslås nya och högt ställda mål för EU:s medlemsländer: • 65 procent av hushållsavfallet ska återvinnas, • 75 procent av förpackningarna ska återvinnas, • LQWHPHUlQSURFHQWDYKXVKnOOV avfallet ska deponeras, • livsmedelsavfallet ska ha halverats. Dessutom innehåller EU-kommissionens förslag åtgärder för att öka återanvändningen och stimulera marknaden för återvunna material, bland annat genom kvalitetsnormer. Vidare innehåller förslaget en plan för ekodesign som ska göra produkter mer hållbara, lättare att reparera och lättare att återanvända samt nya regler som ska underlätta erkännandet av avfallsbaserade gödselmedel. Harmoniserade beräkningsgrunder ska också ge bättre och mer jämförbar statistik. – Varken vår planet eller vår ekonomi kommer att överleva om vi framhärdar med vår nuvarande slit-och-släng- attityd, säger Nederländernas kommissionär Frans Timmermans, som lett projektgruppen. Vi måste bevara våra värdefulla resurser och ta till vara deras fulla ekonomiska värde. Den cirkulära ekonomin handlar om att minska på avfallet och skydda miljön, men också om en djupgående omvandling av hur hela vår ekonomi fungerar. *HQRPDWWEOLPHUUHVXUVH̆HNWLYD och minska vårt beroende av knappa råvaror kan vi utveckla konkurrensfördelar, menar EU-kommissionens projektgrupp. – Den sysselsättningsskapande potentialen i en cirkulär ekonomi är enorm och efterfrågan på sid 6 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 ElWWUHRFKPHUH̆HNWLYDSURGXNWHURFK tjänster ökar snabbt. Vi kommer att undanröja hinder som gör det svårare för företagen att optimera sin resursanvändning och vi kommer att förstärka den inre marknaden för returråvaror, säger -\UNL.DWDLQHQ¿QOlQGVNNRPPLVVLRQlU som också varit aktiv i projektgruppen. Avfall Sverige ser positivt på EU-kommissionens förslag. – Om det tillämpas korrekt kommer GHWDWWJ|UD(XURSDPHUUHVXUVH̆HNWLYW skapa nya arbetstillfällen och minska både miljö- och klimatpåverkan. Det var ingen slump att förslaget presenterades mitt under klimatförhandlingarna i Paris, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist, som dock också är kritisk till vissa delar: – Det cirkulära paketet innehåller ett stort antal åtgärder, det hade vunnit på att prioritera giftfria kretslopp. Vi hade RFNVn|QVNDWWX̆DUHQHGVNlUQLQJDY deponin och krav på återvinning och avfallsförebyggande åtgärder för industrin. Paketet ska nu diskuteras och kommer tidigast att kunna beslutas av EU-par- ODPHQWHWWLOOVRPPDUHQ'lUHIWHU GU|MHUGHW\WWHUOLJDUHWLOOPnQDGHU innan nya direktiv kan träda ikraft. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above