Page 7

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.NYHETER Biogas slipper skatt Klimatavtalet i hamn – också för avfallet Minskat matavfall sparar miljarder EU har godkänt den svenska befrielsen från energiskatt på hållbara biodrivmedel. BIOGASEN BLIR SKATTEBEFRIAD till och med 2020, den längsta möjliga tidsperioden. För övriga hållbara biodrivmedel gäller VNDWWHEHIULHOVHQWLOORFKPHG – Avfall Sverige välkomnar beskedet om fortsatt skattebefrielse till och med 2020, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist. Det ger förutsättningar för att utveckla biogasens del i omställningen mot mindre fossilbaserade drivmedel. EU-kommission ser den svenska skattebefrielsen som ett statsstöd, vilket måste godkännas av kommissionen för att få tillämpas. Skattebefrielsen gäller IUnQRFKPHGMDQXDUL5HJHULQJHQ meddelar samtidigt att deras målsättning är att under mandatperioden ha regler på plats som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel. Hur dessa ska se ut återstår att se. AVFALL OCH MILJÖ 1.16 sid 7 Vid klimatmötet i Paris i december togs för första gången hänsyn till de möjligheter som god avfallshantering ger. I PARIS ENADES 190 LÄNDER om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader RFKDWWVWUlYDPRWJUDGHUnUV segdragna förhandlingar gav slutligen resultat. Det var också en framgång för avfallshanteringen, menar David Newman, ordförande för den internationella avfallsorganisationen Iswa. ”God avfallshantering är central för LIVSMEDELSINDUSTRIN, livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll skulle tillsammans kunna spara mellan 7,6 och att minska utsläppen av koldioxid, metan och sot. Äntligen har budskapet gått hem och jag medger att jag är rörd över denna förändring efter att ha deltagit YLG&23P|WHQVHGDQRFKNlQWPLJ som Askungen, utestängd från balen”, skriver David Newman i Iswas nyhetsbrev. ”Nu, vänner och kollegor, har det bidrag som vår bransch kan ge erkänts för vad det verkligen är – lika viktigt som förnybar energi, elektriska bilar och solpaneler. Avfall räknas!” ,VZDKDUJHQRPI|UWÀHUDNOLPDWSUR- MHNWEODQGDQQDWI|UDWW¿QDQVLHUDDY- fallsprojekt i utvecklingsländer. Mellan 10 och 14 miljarder kronor kan samhället spara genom att minska matavfallet. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra. PLOMDUGHUNURQRUJHQRPDWWPLQVND mängden matavfall. Därtill kommer miljönyttan med bland annat minskade |YHUJ|GQLQJVH̆HNWHURFKPLQVNDGHXW- släpp av växthusgaser som i den här rapporten räknats om till kronor. Produktion, distribution och konsumtion Det onödiga matsvinnet är dyrt för samhället. FOTO: ANDRÉ DE LOISTED 0 av mat står för en betydande miljöpåverkan. Av de totala växthusgasutsläppen från privat konsumtion kan ungefär 25 procent kopplas till konsumtionen av livsmedel, matsvinn inkluderat. – Samhälle, näringsliv och konsumenter behöver tillsammans agera för att minska matavfallet. Det som ger bäst H̆HNWI|UEnGHSOnQERNRFKPLOM|lUDWW minska matsvinnet, det vill säga den mat som hade kunnat ätas upp och som slängs i onödan, säger Sanna Due Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket. Två tredjedelar av matavfallet slängs av hushållen, som därmed också har också mest att vinna på att minska mängderna. Läs mer i Minskat matavfall – miljönytta och kostnadsbesparingar som kan laddas ner från www.naturvardsverket.se


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above