Page 8

Avfall och Miljö nr 1 - 2016

.nyheter Så kan biogasen bidra till samhället En strategi för biogasen har tagits fram av branschen. Den visar på stor potential för att närma sig målen för såväl energi som klimat, men också på nya jobb och utvecklad teknik. Det kräver dock rätt styrmedel. BIOGASSTRATEGIN HAR TAGITS FRAM av Energigas Sverige i ett brett samarbete med bland andra Avfall Sverige. Målet är att nUNXQQDSURGXFHUD7:KELRJDV drygt åtta gånger så mycket som idag, va- UDY7:KEHUlNQDVJnWLOOIRUGRQVGULIW och resterande biogas till industrin. Det skulle ge tillgång till ren energi, som bidrar till att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. – Biogasstrategin visar tydligt på nyttorna och möjligheterna. Nu behövs IL ska betala miljonvite för avtalsbrott Norrköpings kommun vann i hovrätten – IL ska betala vite för varje enskilt fall där de brutit mot avtalet, totalt 17,5 miljoner kronor. sid 8 AVFALL OCH MILJÖ 1.16 politiska beslut som stakar ut vägen framåt. Biogasen lider av akut brist på lönsamhet, men med hjälp av långsiktiga beslut kan osäkerheten minska och utvecklingen vända uppåt igen, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist. ,VWUDWHJLQJHVÀHUDNRQNUHWDI|UVODJ till styrmedel och andra åtgärder: • Behåll skattereduktionen för biogas efter 2020 och inkludera biogasen i kvotpliktsystemet när det är fullt utvecklat. – VI HAR FÅTT EN KVITTENS på att vi har agerat rätt och riktigt utifrån de avtal vi har. Det är viktigare än de pengar som Hovrätten har dömt till vår fördel, säger Leif Lindberg, teknisk direktör på Norrköpings kommun. XSSGDJDGH1RUUN|SLQJVNRPPXQ märkliga avvikelser i avfallsstatistiken. Efter mycket nystande visade det sig att deras entreprenör, IL Recycling, hade lämnat utsorterat matavfall som brännbart. Dessutom hade de vid ett stort antal tillfällen kört med övervikt och kört på andra tider än överenskommet, vilket stred mot avtalet. Tingsrätten noterade att IL brustit, men menade att avtalet var otydligt och att endast ett vite behövde betalas ut. Hovrätten har istället utdömt vite för varje enskilt fall av brott mot avtalet, totalt PLOMRQHUNURQRU'HVVXWRPVND,/ betala Norrköpings rättegångskostnader och kommunen behöver inte betala inne- KnOOQDIDNWXURURPPLOMRQHUNURQRU – Det vi lär oss är att det är viktigt att vi följer upp våra avtal gentemot entreprenörer och att vi har en löpande avstämning, både för vår och för entreprenörens del, säger Leif Lindberg. Överklagas IL Recycling har överklagat fallet till Högsta domstolen. I dagsläget är det oklart om de kommer att ta upp fallet. I ett mail till Avfall och Miljö kommenterar Per Olsson, IL Recyclings marknadsområdeschef öst, domen: ”Vi är självklart besvikna över domslutet. Att hovrätten väljer att ta ett helt annat ställningstagande till tvisten, än den som tingsrätten tog, anser vi är både förvånande och anmärkningsvärt. Vi upplevde att tingsrättens dom var både saklig och nyanserad.” Och vidare: ”Vi har under hela den här processen sagt att vi inte stödjer kommunen utredning om avtalsbrott. Och jag säger det än • ,QI|UHQQDWLRQHOOPLOM|ODVWELOVGH¿QL- tion med tillhörande premie. • Inför en gasbusspremie likt den som är föreslagen för elbussar. • Inför ett investeringsstöd för produktion av avancerade biodrivmedel. • Inför ett särskilt produktionsstöd för den biogas som ger dubbel miljö- och samhällsnytta, exempelvis insamling av matavfall och upptagning av överskottskväve. Representanter från näringslivet menar att strategin kan innebära en nystart för biogasen om politiken har alla möjligheter att bidra till att biogasen blir storskalig och tillgänglig för alla sektorer. en gång: Det är både tråkigt och olyckligt att det blivit en så utdragen rättssak av det här ärendet. Vi skall komma ihåg att den här tvisten handlar om händelser VRPLQWUl̆DGHI|UIHPWLRnUVHGDQ Det vi skall göra nu är att med oavkortat fokus satsa framåt för att bli en ännu bättre återvinnare – för våra kunder, medarbetare och miljöns skull.” I en annan rättstvist mellan parterna har Högsta förvaltningsdomstolen har gett Norrköping rätt i att utesluta IL från upphandlingar av avfallsinsamling på grund av de fel som begåtts. TEXT: KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE


Avfall och Miljö nr 1 - 2016
To see the actual publication please follow the link above