Page 10

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.nyheter Hela kläder slängs DET ÄR SVENSKA MILJÖEMISSIONSDATA, Smed, som genomfört studien på uppdrag av Naturvårdsverket.   – Den här studien visar att det finns potential att återanvända betydande delar av det som slängs i det osorterade hushållsavfallet. Det finns också en stor andel textil i ren bomull som skulle kunna gå till materialåtervinning i stället för att gå till förbränning, säger Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket. 58 procent av de textilier som hittades var i ren bomull. Studien baseras på 14 plockanalyser som har gjorts i sju olika kommuner under oktober 2015. Studien är en del i Naturvårdsverkets uppdrag att utveckla förslag till hantering av textilier för att öka återvinning och återanvändning. Läs mer i Plockanalyser av textilier i hushållens restavfall – en kartläggning av mängder och typ av kläder, hemtextilier och skor, som kan laddas ner från www.naturvardsverket.se 0 Stora mängder användbara textilier och skor hamnar i soppåsen, visar plockanalysen. FOTO: SANITA VUKICEVIC Önskas: Centrum för giftfria produkter Regeringen har tillsatt en utredning för att hitta vägar att ersätta farliga ämnen med säkrare alternativ. Målet är ett kunskapscentrum om vilka alternativ som går att använda. UTREDNINGEN SKA TITTA PÅ hur ett sådant centrum ska kunna erbjuda kunskap men också bidra till utveckling av giftfria, hållbara kemiska produkter, varor och icke-kemiska metoder och tekniker. Det ska vända sig till företag, forskare och alla andra som arbetar med kemikalier.   − Regeringen är fast besluten om att barn och vuxna ska slippa oroa sig för att till exempel kläder eller livsmedel ska innehålla farliga ämnen. Vi vill öka takten för att förverkliga målet om en giftfri vardag, och bättre kunskap om farliga kemikalier är centralt.   − Fler företag måste med på tåget och med ett substitutionscentrum vill regeringen ge alla som arbetar med kemikalier någonstans att vända sig, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (mp).* Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet och tidigare vd för Svensk Vindenergi, utses till särskild utredare för uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017. 173 kg SÅ MYCKET MAT och dryck slänger varje europé enligt Fusions, ett EU-finansierat projekt. Det motsvarar en femtedel av all mat som produceras inom EU. En genomsnittlig svensk slänger 7,5 kilo kläder per år. Runt 60 procent av dem är hela, visar en ny studie. *Sedan intervjun gjordes har Åsa Romson avgått som klimat- och miljöminister. Framtidsrapporter Tre slutrapporter har nu lämnats till regeringen inom ”Uppdrag: Framtid”. Hållbar konsumtion framhålls som en väg att förena konkurrenskraft och jobbskapande med ekologisk och social hållbarhet. EN AV DE TRE GRUPPERNA som ligger bakom rapporterna är analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft. De presenterar hållbar konsumtion som ett av fem huvudområden för att kunna nå målen. Bland annat föreslår gruppen att styrmedel utarbetas för att öka varors livs- längd. I detta kan ingå att förlänga den obligatoriska garantitiden för varor och tjänster, att ställa krav på producenten/ säljaren att erbjuda reparation och att ställa designkrav som möjliggör uppgradering, reparation och återanvändning. Vidare vill de att stat, kommuner och regioner tillsammans inleder ett arbete för att inventera om det finns målkonflikter i lagar och normer på miljöområdet som bromsar omställningen i mer hållbar riktning. Huvudsekreterare för analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft har varit Nannan Lundin. Läs mer i Omställning till hållbarhet och konkurrenskraft – Sveriges väg mot ett fossilfritt och resurseffektivt välfärdssamhälle, som kan laddas ner från www.regeringen.se sid 10 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above