Page 33

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.aktuellt biologisk återvinning Försök visar biogödselns fördelar En rapport från Avfall Sverige visar att biogödsel från rötning av avfall fungerar utmärkt i odling. Här ges också tips för att minimera kväveförluster. BIOGÖDSEL ÄR ETT SÄKERT gödselmedel vars kväveverkan ofta motsvarar dess innehåll av ammoniumkväve. Störst kväveeffekt, jämfört med mineralgödsel, har uppmätts när biogödsel spridits till grödor med lång vegetationsperiod som vall och sockerbetor. Biogödsel har ofta ett högt pH vilket ökar risken för kväveförluster under lagring och spridning jämfört med för stallgödsel. Försök visar dock att spridning av biogödsel kan ge lägre kväveförluster jämfört med spridning av grisflytgödsel. Detta beror sannolikt på att biogödsel ofta är våtare än stallgödsel, vilket gör det lättare för den att tränga ner i marken. För att minimera kväveförluster från biogödsel är det viktigt att lagra den övertäckt samt att snabbt bruka ner den i jorden efter spridning. Genom att tillföra syra till biogödseln inför spridning kan kväveförlusterna också minska kraftigt. Tillgång för ekoodling Ekologiskt godkänd biogödsel kan vara värdefull för den ekologiska växtodlingen, där det ofta är brist på kväverika gödselmedel. Genom att röta gröngödslingsmaterial och återföra det i form av biogödsel till åkern, så kan skörd, grödans kvalitet och odlingssystemets kväveeffektivitet öka. Fosforn i en biogödsel är mer växttillgängligt än vad den var i substratblandningen före rötningen. Den är också snabbare tillgänglig för grödan än i flera organiska gödselmedel med en högre torrsubstrathalt. Långsiktigt har biogödsel dock samma fosforeffekt som andra organiska gödselmedel. Organiska gödselmedel, däribland biogödsel, har en positiv effekt på markstrukturen. Höga halter av salter som natrium i biogödseln kan däremot ha negativ effekt på jordar som har lätt att slamma igen. Ökad mineralisering Att regelbundet använda biogödsel framför mineralgödsel ökar också kolhalten i jorden och dess kvävemineraliserande förmåga. Vidare medför användning av biogödsel minskad risk för brist på mikronäringsämnen jämfört med om grödan endast får mineralgödsel. Biogödseln kan separeras och pelleteras för att underlätta avsättningen. Dessa behandlingssteg kan medföra kväveförluster och forskning pågår för att hitta tekniker för att minimera dessa förluster. Läs mer i rapport 2015:29 Sammanställning av resultat från försök med biogödsel i norra Europa, som kan laddas ner gratis av medlemmar från www.avfallsverige.se TEXT: SARA B NILSSON, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET HALLAND FOTO: MARTIN LARSSON Transportörer, krossar, såll hammarkvarnar bränsleberedning sorteringsanläggningar pelletspressar, brikettpressar www.mared.se 0 Biogödsel kan vara ett utmärkt alternativ till handelsgödsel, men kräver rätt hantering. AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 33


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above