Page 35

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.aktuellt insamling Mobil avvattning bättre än sitt rykte Det finns inga bevis på att slamtömning med mobil avvattning på lång sikt orsakar igensättning vid efterföljande reningssteg. Men i en nyligen avslutad Avfall Sverige-studie drar man slutsatsen att tekniken kräver mer skötsel och att det är viktigt att den hanteras på rätt sätt. – VI SÅG EN KORT PERIOD av ökat partikelutsläpp vid mobil avvattning. Den tillfälliga ökningen måste hanteras på rätt sätt, till exempel med ett så kallat slamstopp i slamavskiljarens T-rör dagarna efter tömning, säger Elin Elmefors på JTI som har deltagit i studien. Slamstopp används i exempelvis USA och fungerar som ett filter som hindrar partiklar att nå ut till efterföljande rening. JTI kommer att jobba vidare med hur slamstopp kan användas i Sverige. – När ökningen av partiklar hade klingat av fanns det inget som tydde på ökad risk för igensättning. Enligt entreprenörer som vi intervjuade i studien har flytslam vid mobil avvattning mindre tjocklek och är mjukare än vid heltömning, säger Elin Elmefors. Bland kommuner, entreprenörer och fastighetsägare finns farhågor om att slamtömning med mobil avvattning kan orsaka igensättning av efterföljande reningssteg. Den vanligaste tömningstekniken idag är heltömning, då slamavskiljarens innehåll töms och fraktas bort. Vid mobil avvattning förs vattenfasen tillbaka till brunnen sedan slammet har avvattnats. – Den stora skillnaden är att mobil avvattning är en mer avancerad teknik som ställer större krav på att tömningsutrustningen underhålls och att de som tömmer har tillräcklig kunskap, säger Elin Elmefors. Målet i Avfall Sverige studien var att ta fram ett objektivt beslutsunderlag för val av slamtömningsteknik. Man såg att många slamavskiljare har förhöjda partikelhalter i vattenfasen oavsett tömningsteknik, något som kan bero på generella problem hos slamavskiljare och deras funktion. Med mobil avvattning minskar behovet av transporter och därmed också energi- och klimatpåverkan, liksom belastningen på kommunala avloppreningsverk. Läs mer i rapport 2016:12 Tömning av slamavskiljare – jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning, som kan laddas ner gratis av medlemmar från www.avfallsverige.se TEXT: CARINA JOHANSSON, JTI AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 35


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above