Page 46

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

.avfall sverige Export kräver offentligt stöd Avfall Sveriges internationella satsning har gett resultat. Men för att kunna bygga en uthållig plattform för export av avfallskompetens krävs det att också nationella myndigheter stöttar arbetet aktivt. DET FINNS EN BRED ENIGHET om att vi bör skapa mer export från den svenska avfallssektorn. Det bäddar för exportaffärer men också för en positiv miljöutveckling i andra länder. Ett antal av Avfall Sveriges medlemmar har satsat på att samordna detta arbete. Efter att ha hanterat mer än 600 internationella kontakter kan vi konstatera att vi inte behöver tveka om behoven på marknaden. Det är dock en grannlaga uppgift att sovra bland alla dessa kontakter. Målsättningen är att svara alla med respekt och försöka identifiera potentiella möjligheter beroende på aktuellt behov. Det är ofta svårt att veta i vilken ände man ska börja då utgångsläget ofta handlar om kunskap, policys, styrmedel etcetera. Det lyckas dock ibland och det finns flera exempel på att kontakterna lett till olika uppdrag. Vi har också väldigt många förfrågningar om att delta som föreläsare på konferenser runt om i världen. Vi gör det gärna där arrangören åtminstone står för resa och uppehälle men det är inte alltid som någon har möjlighet att representera Sverige. Vi skulle behöva vara flera i gruppen för att skapa större kritisk massa! På rätt väg Under året har vi kartlagt ett stort antal internationella engagemang, även om det antagligen finns fler som vi inte känner till. Många har marknadsfört svenska resultat men utan vetskap om varandra och utan ett tydligt erbjudande. Vi kan nu bättre samordna och utbyta erfarenheter för bättre resultat. Jag tycker att vi är på väg åt rätt håll även om det mesta återstår att göra. Vi i gruppen instämmer i de slutsatser som det tidigare exportnätverket drog, och som även SwenTec gjorde i sin slutrapport, att det behövs offentligt stöd för att etablera en ”uthållig” nationell plattform för samordning som samtidigt utgör en kanal in till avfallssektorn för internationella kontakter och aktiviteter. Plattformen bör också få ansvar för att utveckla samarbete mellan marknadens aktörer som kommuner, konsulter och leverantörer av system och hårdvara. På sikt måste målsättningen vara att funktionen finansieras av de som kommer att göra de riktiga affärerna, det vill säga företagen. Det är dock långa processer varför en offentlig bryggfinansiering behövs under en övergångstid, kanske under några år. TEXT: STELLAN JACOBSSON, AVFALL SVERIGE Kontakta gärna Avfall Sveriges koordinator för internationella aktiviteter för att diskutera ett engagemang från er kommun: stellan.jacobsson@avfallsverige.se Avfall och Miljö - 2016 nr3_for print.pdf 1 2016-04-28 16:21:05 Det Naturliga Valet skall kunna göras av alla! Därför utvecklar nu Svenco tillsammans med Smedlund Miljösystem även en särskild matavfallspåse, PåsLås, som är specialanpassad för att tåla den tuffa behandlingen i de olika optiska och sopsugssystemen. Matavfallspåsen PåsLås har en konstruktion och en förslutning som är anpassad för den mekaniska påfrestningen i automatiska system och har den vanliga papperspåsens alla Tillverkad i Sverige Svensk råvara fördelar Papperssäckar AB www.svenco.se 08-59440560 sid 46 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above