Page 49

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

Beställarfrågor I väntans tider.... Kommunalt insamlingsansvar, gråhämtning och funktionsupphandling var några av de frågor som diskuterades på vårens möte i arbetsgruppen för kommunalt ansvar. MÅNGA KOMMUNER I ARBETSGRUPPEN väntar på ett, förhoppningsvist positivt, beslut från regeringen i frågan om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar. I avvaktan på beslut har flera kommuner utrett och studerat olika insamlingslösningar för att få system som ger bra service åt hushållen och minskar mängden förpackningar i restavfallet. Stockholm väntar på ett principbeslut från miljöförvaltningen som ska klargöra vad som är verksamhetsavfall och vad som är jämförligt hushållsavfall. Den så kallade gråhämtningen har ökat i omfattning i många kommuner. Gråhämtning Återvinningscentraler Hotfulla besökare Nattliga besök har länge varit vanligt på återvinningscentralerna. Nu ser allt fler att hoten ökar även dagtid. ARBETSGRUPP ÅTERVINNINGSCENTRALER styrde kosan mot Skövde för vårens möte. Där fick de tillfälle att lära sig mer om kommunalförbundet AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg och deras system för obemannade återvinningscentraler (läs mer om detta på sidan 38). En viktig del av arbetsgruppsmötet är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Vissa i gruppen märker till exempel av ökade mängder avfall från egna renoveringar, sannolikt som ett resultat av ändrade regler för ROT-avdrag. Under mötet diskuterades även stölder, KONTAKTA GÄRNA ARBETSGRUPPERNA OM DU HAR FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER. AVFALLSANLÄGGNINGAR ORDFÖRANDE: Carl Odelberg, Vetlanda Energi, carl.odelberg@vetabvetlanda.se SEKRETERARE: Johan Fagerqvist, johan.fagerqvist@avfallsverige.se BIOLOGISK ÅTERVINNING ORDFÖRANDE: Per-Erik Persson, Vafab Miljö, per-erik.persson@vafabmiljo.se SEKRETERARE: Caroline Steinwig, caroline.steinwig@avfallsverige.se ENERGIÅTERVINNING ORDFÖRANDE: Ulf Kullh, Umeå Energi ulf.kullh@umeaenergi.se SEKRETERARE: Jakob Sahlén, jakob.sahlen@avfallsverige.se FÖREBYGGANDE ORDFÖRANDE: Jill Nyqvist, Gästrike återvinnare, Jill.nyqvist@gastrikeatervinnare.se SEKRETERARE: Åsa Lindskog, asa.lindskog@avfallsverige.se GIFTFRIA KRETSLOPP TF ORDFÖRANDE: Liselott Myrbråten, Tekniska verken i Linköping, liselott. myrbraten@tekniskaverken.se SEKRETERARE: Britta Moutakis, britta.moutakis@avfallsverige.se INSAMLING ORDFÖRANDE: Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, hans.zackrisson@renova.se SEKRETERARE: Jon Nilsson-Djerf, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se KOMMUNALT ANSVAR ORDFÖRANDE: Marita Söderqvist, Stockholm Vatten, marita.soderqvist@stockholmvatten.se SEKRETERARE: Jenny Westin, jenny.westin@avfallsverige.se KOMMUNIKATION ORDFÖRANDE: Teresa Frykman, Uppsala Vatten och Avfall, teresa.frykman@uppsalavatten.se SEKRETERARE: Anna-Carin Gripwall, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se ÅTERVINNINGSCENTRALER ORDFÖRANDE: Carina Eklund, Sysav, Malmö, carina.eklund@sysav.se SEKRETERARE: Britta Moutakis, britta.moutakis@avfallsverige.se innebär att hushållsavfall klassas som verksamhetsavfall och hämtas av andra än kommunen eller den kommunen anlitat. Det innebär ett stort problem då man inte kan leva upp till de avtal man har med upphandlade entreprenörer. Även miljön blir lidande då avfallet inte hanteras på miljöbästa sätt. Karlstad kommun, som var värd för mötet, ordnade ”arbetsmiljösafari” där vi fick se exempel på bristfälliga hämtplatser och förslag på lösningar. I flera nybyggda områden har avfallshanteringen glömts bort vid planläggning och byggnation. Sopbilarna har svårt att komma runt de trånga gränderna. Om avfallsorganisationen får vara med som remissinstans vid bygglovsansökningar och planläggning undviks sådana misstag. TEXT: JENNY WESTIN, AVFALL SVERIGE hot och andra antagonistiska händelser på återvinningscentraler. Gruppen noterade att händelser av den här typen blir allt vanligare, särskilt under dagtid. Man jobbar därför kontinuerligt för att förebygga problem i sina kommuner. Bland annat har ett samarbete där poliser ronderade anläggningen visat positiva resultat på Telges återvinningscentraler. Halmstad Energi & Miljö planerar att hyra in väktare till samtliga anläggningar under öppethållandet. Arbetsgruppen har också initierat ett utvecklingsprojekt i Avfall Sveriges regi om just säkerhet på återvinningscentraler. Detta planeras påbörjas till hösten. TEXT: BRITTA MOUTAKIS, AVFALL SVERIGE .AVFALL SVERIGE AVFALL OCH MILJÖ 3.16 sid 49


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above