Page 50

Avfall och Miljö nr 3 / 2016

” Rapport 2016: 10 ISSN 1103-4092 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning Energiåtervinning Långväga transport av avfallsbränsle. Kunskaper och erfarenheter ISSN 1103-4092 ” Avfall Sveriges Utvecklingssatsning och Avfall Sveriges Utvecklingssatsning Deponering Optimerat utnyttjande av befintliga resurser Rapport 2016:11 för lakvattenbehandling vid deponier Luftade dammar .avfall sverige Nya rapporter Ladda hem dessa och fler rapporter från www.avfallsverige.se 2016:10 Långväga transport av avfallsbränsle. Kunskaper och erfarenheter Hanteringen av avfallsbalar bör minimeras i varje del av hanteringskedjan. Ju mindre balen hanteras, desto mindre är riskerna för att balen går sönder och orsakar störningar. För att erhålla en formstabil och hanterbar bal är avfallets kvalitet av stor vikt. Jämn fraktionsstorlek och lågt organiskt innehåll är betydelsefulla parametrar. Förutom avfallskvaliteten, är det också viktigt att hamnar och energibolag har rätt utrustning i sitt arbete samt goda rutiner kring t ex städning och resursplanering. Generellt innebär mindre hantering även en effektivare hantering och lägre kostnader. Läs mer på sidan 32. 2016:11 Luftade dammar. Optimerat utnyttjande av befintliga resurser för lakvattenbehandling vid deponier Resultaten från projektet visar bland annat att en fungerande nitrifikation/ denitrifikation är möjlig att uppnå med så kallad KBR-teknik, kontinuerlig biologisk rening. En kostnadsjämförelse mot konventionell SBR-teknik visar också att KBR är ett kostnadseffektivt alternativ till lokal kväverening. Varje investeringsbeslut behöver dock ställas i relation till lokala förutsättningar. Resultaten efter inledande driftsäsonger visar att möjligheterna till förbättrad rening är goda, även om det vid projektets avslut återstod intrimning och fortsatt utvecklingsarbete för vissa av anläggningarna i studien. 2016:12 Tömning av slamavskiljare. Jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning Mobil avvattning och deltömning ställer större krav på att slamavskiljarna är välbyggda, rätt utformade och dimensionerade för den belastning som de utsätts för. Tömningsförfarandet ställer också större krav på slamtömmarens erfarenhet och noggrannhet. De uppskattade slamvolymerna var högre i deltömda slamavskiljare än i heltömda och mobilt avvattnade slamavskiljare. Detta skulle kunna bero på att slammet inte blir ordentligt tömt vid deltömningen. För att säkerställa att allt slam försvinner ska deltömning ske med en så kallad tvåfacksbil och inte med en enfacksbil. Läs mer på sidan 35. 2016:13 Kapacitetsutredning 2016 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020 Kapacitetsutredning 2016 beskriver nuvarande och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för avfallsförbränning till år 2020, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiutvinning, efter biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på behov, mängder och exportländer. Utredningen undersöker effekter av att befintliga och föreslagna mål för avfallshanteringen nås. Om målen nås påverkas restavfallet som nu går till förbränning, med effekt både på mängd och dess sammansättning. Handplockad kunskap ger nya insikter om avfallsproblem Information är nyckeln till effektiva insamlingssystem av källsorterat hushållsavfall. Genom plockanalyser tar Envir fram information som krävs för att förändra eller utvärdera ett insamlingssystem. Idag sorterar vi hushållsavfall i upp till 34 olika fraktioner enligt Avfall Sveriges manual för plockanalyser. På plats hos er eller i vårt avfallslabb i Helsingborg. För information och kontakt besök vår webbsida www.envirab.com, eller ring 0705 69 75 64. www.envirab.com sid 50 AVFALL OCH MILJÖ 3.16


Avfall och Miljö nr 3 / 2016
To see the actual publication please follow the link above