Avfall och Miljö nr 5 2020

18 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 5 2020 TEMA REKRYTERING ”Verksamhetsutvecklare cirkulär ekonomi” står det på Anders Lundgrens visitkort. Han är den samlande kraften för hållbarhet inom SSAM. Ju tydligare man kan identifiera en tjänst, desto enklare blir det att rekrytera. Det menar de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona, som i höst rullat ut sitt system för att validera personal inom återvinningen. NÄR SÖDRA SMÅLANDS Avfall och Miljö, 66$0 RPRUJDQLVHUDGHV XWO\VWHV HQ Q\ WMlQVW PHG GHQ nWUnYlUGD WLWHOQ 9HUN - samhetsutvecklare cirkulär ekonomi. Det lockade Anders Lundgren och snart var jobbet hans. – Det är en tjänst som är renodlad för att minska avfallet. Det känns menings- IXOOW 9L OHYHU MX L HWW |YHUÀ|GVVDPKlOOH KOMPETENSEN FÖR FYRA \UNHVJUXSSHU har satts på pränt, ÅVC-personal, ma- VNLQI|UDUH FKDXII|UHU RFK WUD¿NOHGDUH ± 'HW ¿QQV FKHFNOLVWRU VRP PDQ NDQ använda, som visar vad medarbetaren VND NODUD DY 'HW lU HWW EUD YHUNW\J I|U DWW säkerställa att våra medarbetare vet vad de behöver för att klara av sitt jobb, och det ger en kvalitetssäkring, säger -RVH¿QH /LVVERO Sn 9DPDV 9DWWHQ Avfall i Malung-Sälen AB. Vamas kommer att använda valide- ULQJVV\VWHPHW EnGH YLG Q\DQVWlOOQLQJ RFK GlU RWUROLJW P\FNHW UHVXUVHU JnU WLOO spillo. Det är inte hållbart, säger Anders Lundgren. YLG XWELOGQLQJ DY GHQ EH¿QWOLJD SHUVR - nalen. – Det är en vinst att vi arbetar lika över hela landet. Om vi letar personal här som har arbetat på en annan ÅVC och blivit validerad, så vet jag vad den personen kan. Framöver känns det naturligt att ha GHW VRP NUDY YLG UHNU\WHULQJ Struktur Validering är en process för strukturerad bedömning, värdering och dokumenta- tion. Resultatet av valideringen bevisar \UNHVSHUVRQHUV NXQVNDSHU RFK NRPSH - WHQV $OOW OlUDQGH JHQRP OLYHW EOLU V\QOLJW oavsett hur, var och när det förvärvats. ± 6W\UNDQ lU DWW GHW ¿QQV HWW QDWLRQHOOW V\VWHP VRP NRPPHU XWLIUnQ EUDQVFKHQV perspektiv och som är klart att använda. Transport och Kommunal ställer sig RFNVn EDNRP GHW VlJHU &RQQ\ /DUVVRQ på Sobona, som arbetat med att utveckla V\VWHPHW Det är fritt fram för alla att använda det material som tagits fram, bland annat PDWHULDO I|U UHNU\WHULQJ RFK I|U KDQGOH - GDUXWELOGQLQJ 2FK HQ \UNHVRUGOLVWD KnO - I praktiken handlar det bland annat om DWW KLWWD ÀHU IUDNWLRQHU DWW VRUWHUD XW Sn återvinningscentralen. – Hur ska vi få bättre avsättning för planglas? Vem vill ta emot böcker eller tjärpapp? Vi har en lång lista av avfall som idag går till energiåtervinning eller depo- nering där vi söker cirkulära lösningar. Det gäller också att få andra aktörer att agera rätt från början, allt från persona- len vid skolbespisningen till arkitekter. – Jag skapar forum och arenor för att få folk från vår verksamhet och andra verksamheter att sitta ner vid samma bord och enas om att vi måste lösa problemet med att resurser ska tas bättre tillvara och diskutera hur det ska gå till. 9LONHQ EHW\GHOVH KDU GHW Gn DWW VNLFND en inbjudan undertecknad av avfalls- bolagets verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi? – Det kan nog vara en dörröppnare, säger Anders Lundgren. ler på att tas fram – att integrera utrikes födda och ge dem en väg in på arbets- PDUNQDGHQ lU HWW V\IWH PHG SURMHNWHW ± 'HW lU HWW EUD V\VWHP VRP MDJ WURU Sn VlJHU -RVH¿QH /LVVERO TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE Han har coolaste titeln Nationell validering en hjälp LÄS MER och ladda ner material från sobona. se/enklarevag eller delta vid någon av de digi- tala konferenserna: Valideringskonferens den 10 november, ”Till ett arbete via återvinning” den 18 november. Conny Larsson (tv) och Josefine Lissbol. Anders Lundgren, cirkulär arbetskraft.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=