Avfall och Miljö nr 5 2020

Nr 5 2020 AVFALL OCH MILJÖ | 19 EKONOMI – I AVTAL SOM gäller för en längre tid är det lämpligt att koppla ersättningen till kostnadsutvecklingen med hjälp av in- dex. Index ger dock en förenklad bild av verkligheten, säger Lars Aspholmer, på konsultföretaget Lars Aspholmer AB. – Personal är den största kostnads- posten och drivmedel är den som varierar mest. Genom att försöka hamna någorlunda rätt i proportioner mellan just personal och drivmedel är det goda chanser att det går att hitta en index- lösning som stämmer tillfredställande väl med verkliga kostnadsförändringar. Exakt blir det aldrig. En faktor som är viktig för att närma sig en mer perfekt indexreglering är att reglera oftare än en gång per år. På uppdrag av Avfall Sverige har Lars Aspholmer tagit fram en vägledning för tillämpning av index. Avstämning har gjorts med Sveriges Åkeriföretag. Bättre anpassat Vägledningen är tänkt att underlätta val av index där serien A12:1 ska anpassas beroende på att proportionerna avviker P\FNHW MlPI|UW PHG YHUNVDPKHWHQV faktiska kostnader. Indexserien A12:1 kan användas för att reglera avtal vid in- VDPOLQJ DY NRPPXQDOW DYIDOO 'HQ ¿QQV i två varianter, med och utan drivmedel (diesel mk 1). Serien med diesel bör i de ÀHVWD IDOO VWlPPD QnJRUOXQGD I|U YHUN - samheter där bemanningen är mellan 1,6 RFK SHUVRQHU SHU IRUGRQ , JOHVE\JG lU bemanningen ofta lägre och det påverkar proportionerna så att andelen drivmedel ökar. Det innebär att det behövs en an- nan indexreglering än enbart A12:1MD. Det rekommenderas i stället att man använder A12:1 utan drivmedel i kombi- nation med dieselindex: • X % av ersättningen ska indexregleras med serien A12:1ED • Y % av ersättningen ska indexregleras med K12A60900 Diesel När ett annat drivmedel än diesel an- vänds, till exempel HVO, är lösningen att använda serien A12:1 ED, insamling av hushållsavfall exklusive drivmedel i kombination med ett HVO-index: • X % av ersättningen ska indexregleras med A12:1ED • Y % av ersättningen ska indexregleras med K16SÅ0910 100% HVO Fordonsgas och biogas är vanliga driv- medel vid insamling av kommunalt avfall. 7\YlUU VDNQDV I|U QlUYDUDQGH LQGH[ I|U dessa drivmedel. Alternativet är i första hand att parterna själva kommer överens om ett sätt att mäta prisutvecklingen lokalt för fordons- och biogas. I en bilaga till väg- OHGQLQJHQ ¿QQV H[HPSHO VRP YLVDU KXU HQ sådan mätning kan formuleras i avtal. Går kommunens sopbilar på HVO eller RME? Är bemanningen endast en person per sopbil? Är körsträckan per dag förhållande- vis lång? Då är det troligtvis inte lämpligt att bara använda avfallsindex, A12:1MD i avtalet. För att ersättningen ska stämma med kostnadsutvecklingen krävs en kombination av index. Vägledning får du i en ny skrift från Avfall Sverige. Kombinera index rätt TEXT JENNY WESTIN, AVFALL SVERIGE LÄS MER i Vägledning för bättre tillämpning av indexreglering som kan laddas ned från avfall- sverige.se/medlemssida INDEX ANVÄNDS OFTA för att reglera ersättningen i avtal. Sedan 2012 finns tre indexserier som visar kostnadsutvecklingen vid insamling av avfall: • A12:1 Insamling av hushållsavfall • A12:2 Insamling med specialfordon • A12:3 Slamtömning Alla tre index presenteras i två varian- ter, MD som betyder med drivmedel (avser diesel mk 1) och ED som bety- der exklusive drivmedel. Serierna tas fram av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Avfall Sverige. Under 2019 genomförde Avfall Sverige en översyn av avfallsindex för insam- ling av hushållsavfall. Detta efter att det framkommit synpunkter på att andelen drivmedel varit för låg i vissa upphandlingar där kommuner använt avfallsindex med drivmedel (A12:1MD). Slutsatsen är att drivmedelsandelen i sig inte är låg, men att många kom- muner troligtvis använder detta index slentrianmässigt, även i sammanhang där det varit mer lämpligt att koppla till index utan drivmedel. Vad sopbilen tankas med påverkar vilket index som ska användas för att beräkna kostnaderna.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=