Avfall och Miljö nr 5 2020

20 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 5 2020 FÖRORENADE MASSOR utlakningen minskade med 99 procent jämfört med obehandlad jord. Effekten på koppar, kvicksilver och zink var också god – minskningen i markvatten var upp till 87 procent. Även för den lokala mil- jön blir föroreningarna otillgängliga. – Det ska bli en så pass kostnadseffek- tiv saneringsmetod så det kan bli aktuellt DWW VDQHUD GlU GHW LGDJ LQWH ¿QQV HNRQR - mi att göra det, säger Ludvig Landen. Anpassat kol Men det funkar inte med vilken biokol som helst. – Vi har valt kol med en vetenskaplig omsorg och lagt tid på kolets egenskaper och sammansättning, säger Anna Sorelius, miljöspecialist på NSR. För försöket har biokol beställts från gVWHUULNH IUDPVWlOOW JHQRP S\URO\V DY organiskt material. Med rätt insatsvaror och rätt temperatur under processen fås ett poröst men stabilt biokol med stor \WD GlU I|URUHQLQJDUQD NDQ IlVWD RFK VH - dan stanna kvar i hundratals år, kanske OlQJUH %LRNROHW NDQ RFNVn VNUlGGDUV\V för olika föroreningar. För föroreningar med metaller i anjonisk form, som arse- nik, krom och vanadin, bör dock andra behandlingsmetoder väljas. NSR uppför nu en egen anläggning för att kunna producera biokol från bland annat park- och trädgårdsavfall. 'HQ NRPPHU DWW YDUD WLOOUlFNOLJW ÀH[LEHO för att framöver kunna leverera en bra produkt för jordrening. Ytterligare en KDQGIXOO DQOlJJQLQJDU ¿QQV HOOHU lU Sn väg att uppföras i Sverige. Minskar transporter Biokol ska kunna användas för behand- ling av jordar på avfallsanläggningar, PHQ VW|UVW Q\WWD NDQ GHQ J|UD JHQRP behandling på plats, ibland genom att fräsa ner biokol i marken som då inte ens behöver grävas upp. ± ,GDJ WUDQVSRUWHUDU YL UXQW P\FNHW massor som ligger precis över riktvärdet, säger Anna Sorenius. Jag tror att biokol kan fungera vid väldigt många av de här enklare och mindre saneringarna som pågår i våra städer. Biokol kan lösa ett stort vardagsproblem. Den förorenade jord som idag grävs upp ersätts ofta med tämligen sterilt grus och krossmaterial, vilket inte underlät- tar etablering av växter, exempelvis i ett Q\WW ERVWDGVRPUnGH *HQRP UHQLQJ PHG ELRNRO VWlUNV LVWlOOHW GHQ EH¿QWOLJD MRU - dens möjligheter att grönska. Men även HNRQRPLVNW ¿QQV YLQVWHU DWW J|UD ± -lPI|UW PHG VFKDNW RFK LJHQI\OOQDG är rening med biokol en otroligt effektiv metod. Behandlingskostnaden ligger gissningsvis på max 200 kronor per kva- dratmeter, en femtedel av den normala kostnaden, säger Ludvig Landen, och han tillägger: – Att FN:s klimatpanel IPCC har klassat biokol som en av de tre stora lös- ningarna för kolinlagring gör inte saken sämre. Försök visar att biokol kan sanera lätt förorenade jordar. Det skapar nya möjligheter för markanvändning, framför allt i städerna, men också för säkrare återställning av deponier. TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO SAMUEL SVENSSON, RICKARD JOHNSSON, NSR V år jord bär minnen från verksamheter många decennier bak i tiden. Och det är inte bara garverier, kemtvättar och bensin- stationer som lämnar spår HIWHU VLJ ,QQDQ NDWDO\VDWRUQV RFK GHQ EO\IULD EHQVLQHQV WLG VSUHG WUD¿NHQ VWRUD mängder tungmetaller, och organiska för- oreningar genererades från uppvärmning och från många verksamheter. Här skulle ELRNRO NXQQD J|UD VWRU Q\WWD – Det här är en sorts aktivt kol light, säger Ludvig Landen, miljö- och utveck- lingschef på NSR, och håller upp det svarta guldet. I försöket har jordar förorenade med metaller respektive PAH testats. Resultaten visar att en inblandning av 3 viktsprocent biokol räcker för att radikalt minska spridningen av PAH – Biokol billig lösning för förorenad jord Anna Sorelius, miljöspecialist på NSR Ludvig Landen, miljö- och utvecklingschef på NSR

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=