Avfall och Miljö nr 5 2020

Nr 5 2020 AVFALL OCH MILJÖ | 21 Långsiktigt hållbart Hur länge biokolet kan binda förorening- arna är det ingen som kan svara på. – Man har hittad kol som daterats till ÀHUD WXVHQ nU WLOOEDND .DQ PDQ SURGX - cera kolet på rätt sätt tror vi att det har potential även långsiktigt, säger Anja Enell, forskare vid Statens Geotekniska Institut, SGI, som har lett projektet. – Man måste prova den här tekniken, gärna i kombination med ett kontroll- program, liksom man prövar andra metoder. ± 9nU OLYVF\NHODQDO\V YLVDU DWW GHW lU HQ väldigt klimatanpassad metod, i och med att man låser fast koldioxid i marken. Jag WURU DWW GHW NRPPHU DWW EOL KnUGDUH WU\FN på att välja klimatsmarta åtgärder. Där- för står sig biokolet som saneringsmetod kanonbra, säger Anja Enell. FÖRORENADE OMRÅDEN SVERIGE BEFINNER SIG i en spännande fas PHG VWRUD LQIUDVWUXNWXUSURMHNW RFK P\FNHW E\JJQDWLRQ 'HW PHGI|U VWRUD PlQJGHU schaktmassor, ofta med föroreningar. Låga kostnader för deponering och bristande tillgång till, eller kunskap om, metoder för rening eller återvinning har lett till att stora mängder överskottsmassor idag deponeras. I en färsk rapport från Avfall Sverige NRQVWDWHUDV DWW GHW ¿QQV HWW ÀHUWDO EHKDQG - lingsmetoder som kan användas istället för deponering. De skiljer sig åt avseende kostnad, behandlingskapacitet och vilka föroreningar som kan reduceras. Den viktigaste utgångspunkten vid metodval är innehållet i massorna både avseende I|URUHQLQJDU RFK PlQJGHQ ¿QPDWHULDO Rapporten konstaterar också att för att Sverige ska ta sig högre upp på EU:s avfallstrappa när det gäller förorenade PDVVRU EHK|YV ÀHU LQFLWDPHQW I|U DWW massorna inte ska deponeras. Det kan handla om att deponering av förorenade massor beläggs med deponiskatt eller att avsättningen förenklas för de förorenade massor som har behandlats, då det idag upplevs som svårt. ,GDJ ¿QQV HWW VWRUW EHKRY DY PDVVRU I|U Q\D DQOlJJQLQJVSURMHNW L 6YHULJH RFK genom att behandla överskottsmassorna istället för att deponera dem kan en del DY GHWWD EHKRY I\OODV <WWHUOLJDUH HQ YLNWLJ aspekt är att det framförallt i Göteborg och Stockholm börjar bli brist på deponikapa- FLWHW VDPWLGLJW VRP ÀHU RFK ÀHU GHSRQLHU runt om i landet redan har sluttäckts. Det är därför viktigt för framtiden att redan nu VW\UD ULNWQLQJHQ ERUW IUnQ GHSRQLHU QlU GHW gäller massor som kan behandlas på annat vis, och enbart deponera massor där inga DQGUD DOWHUQDWLY ¿QQV För att stimulera återanvändandet av förorenade överskottsmassor har Avfall Sverige låtit kartlägga vilka kostnadseffektiva behand- lingsmetoder som finns att tillgå. TEXT ERIKA ANDERSSON, SWECO Många metoder att rena jord LÄS MER i rapport 2020:26 Behandlingsmeto- der av förorenade överskottsmassor, som kan laddas ner från avfallsverige.se Efter sanering trivs rajgräs utmärkt i den renade jorden. BIOKOL KAN LÖSA ETT STORT VARDAGSPROBLEM.” PROJEKTET är ett samarbete mellan SGI, Nordvästra Skånes Renhållnings AB och fyra forskargrupper från tre universitet – SLU, Örebro universitet, KTH – med finansiering från deltagarna och Resource, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. LÄS MER i rapporten Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall, som kan laddas ner från swedgeo.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=