Page 12

Visit Mitt Skåne • 2016

Upptäck Linderödsåsen Upptäck natur och kultur på Linderödsåsen genom de två slingor Linderödsåsens Turism tagit fram. Du kan vandra eller ta dig runt med bil, motorcykel eller cykel. Utmed Hjortslingan är det vanligt att skymta hjortdjur, rådjur eller vildsvin. Du vandrar genom Verkeåns naturreservat, där Skånes högsta vattenfall Hallamölla ligger, och passerar Christinehof slott och Ekopark liksom många fornlämningar. Bastslingan tar dig runt de norra delarna av Linderödsåsen, genom ett småskaligt odlings- och beteslandskap med 1 På vägen från Ekeröd till byarna Gunnarp, Ekastorp, Hagstad och Wessmantorp åker du på en kulturväg från medeltiden. Vägen kom till för nästan 1 000 år sedan när gående, ryttare och senare även hästskjutsar trampade upp den. Rik flora men även trädsolitärer. 2 Vägen går bitvis efter betesmarker inramade av stengärdesgårdar, bitvis genom lummig bokskog. 3 Hagstad, en av utposterna i Frosta härad, är en mycket gammal by med en välbevarad ”brydestua” där lin bearbetades och ett vackert 1700-talshus (privat). 4 Ruinerna efter Vessmanstorps gård finns kvar. Vid tiden för enskiftets införande var det trak-tens största gård. 5 Vid Bosarpasjöns sydspets ligger Bosarpsgården (privat). Den är uppförd i skiftesverk – en gammal byggnadsteknik med liggande plankor infogade mellan stolparna. Många gårdar och torp byggda före 1900 är uppförda på detta sätt. De kallas i Skåne för ”Bålehus”. 6 Bosarpasjön, som ligger idylliskt omgiven av bok- och granskog, är en av Skånes renaste badsjöar och mycket fiskrik. 7 Hovgården i Häglinge. En arkeologisk utgräv-ning för några år sedan avslöjade resterna av en byggnad från 1100-talet. Enligt sägnen ska det ha legat ett nunnekloster här. Utgrävningen är nu fylld med skyddande grus. 8 I området som idag utgör Häglinge socken rådde för omkring 200 miljoner år sedan stor vulkanisk aktivitet. Som en rest finns här på flera håll högar av stelnad lava, så kallade ”basaltkupper”. Alldeles invid vägen ligger Ballran, som är en av de mest kända i trakten.  9 På Store mosse, norr om vägen, pågick torv-brytning fram till 1969. Här finns idag ett av Sydsveriges finaste fågelområden där tranor, 5 sångsvanar och grågäss mellanlandar under flyttstrecket. Här finns också en artrik flora med smalfräken, dybläddra och torvtåg. Infart från vägen Häglinge–Sösdala. 10 I den lilla byn Bjärröd, finns ett missionshus från 1910 och en mer än 100 år gammal stärkelsefabrik, som minner om industrialismens intåg på landsbygden. (Privat.) 11 Rickarum, den äldsta byn i Äsphults socken, har en ålderdomlig bebyggelsestruktur sedan tiden före laga skiftet. 12 Den gamla bron i Rickarum är en stenvalvsbro i två spann över Vramsån. Den byggdes 1835 och ersatte den träbro som funnits på platsen i över tusen år. I fonden reser sig Äsphults lid. 13 Brostorps basthage. Nästan varje by på åsen hade förr sin egen ”bastahave”. Detta är res-terna av en sådan inhägnad med endast unga 16 lindar, färdiga att avverka och bearbeta för att få fram lindbasten. 14 Liarumsängen ligger söder om trevägskorset i Liarum, på sluttningen ner mot Lindebäcken. Här finns en unik flora med över 200 arter, bland annat flera orkidéer. Betesdrift efter midsommar. 15 Söder om Liarum, i Liarumsdalen, rinner ” Lindebäcken”, med utlopp i Vramsån. Den slingrar genom hagmarker med stengärden, odlingsrösen och skottskogsrester. 16 Årröds kvarn (privat) vid Vramsån har anor från 1630. Mitt emot ligger gården Buddahus (privat), där man hittade en stor silverskatt med 2 265 mynt från 1500- och 1600-talen år 1895. 17 Vrams kvarn (privat) är från tidigt 1700-tal, här finns också en vacker gammal stenvalvsbro. Bastslingan många historiska lämningar från brons- och järnålder. Skogarna har uppmärksammats av Världsnaturfonden som en av de hundra mest skyddsvärda skogarna i Europa. Namnet kommer från lindbasthantverket som spelat en historisk stor roll i området. Basten har använts för att göra rep, säckar, korgar och redskap. www.linderodsasensturism.se 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 © FÖRETAGARFÖRENINGEN MITTSKÅNE LINDERÖDSÅSENS TURISM FOTO: GITTAN HANSSON 12 · Visit mittskåne 2016


Visit Mitt Skåne • 2016
To see the actual publication please follow the link above