Page 13

Visit Mitt Skåne • 2016

1 Eljaröd Pittoresk och genuin gammal by samlad kring medeltidskyrkan och bäcken som slingrar sig fram. 2 Hallamölla Vattenkvarnen ligger vackert inbäddad bland klippor och skira träd där Verkeån kastar sig ut i Skånes högsta vattenfall. 3 Andrarums kyrka Kyrkan togs i bruk under sent 1100-tal, i slutet av 1700- talet byggdes den ut med två nykyrkor (korsarmar). 4 Christinehofs slott Slottet uppfördes 1740 i tysk barockstil och har varit i samma släkts ägo sedan dess. 5 Alunbruket En av de största industri-anläggningarna i Skåne under 1700- talet, styrd med fast hand av Christina Piper. 6 Vägen Andrarum–Agusa En smal, slingrande väg som haft denna sträck-ning genom sekler mellan byarna Andrarum och Agusa. Vägen kantas av uråldriga ekar. 7 Brydestuan i Breabäck I ”Brydestuan” torkade och bearbetades lin. Enligt lag var den tvungen att läggas långt från bebyggelse på grund av brandfaran. 8 Agusastugan Ett litet småbrukarställe där möbler och husgeråd står kvar som när den sist boende, Anna Mårtensson, dog 1945. Vårdas av Agusa Byalag. 9 Vilthägnet i Agusa Här kan man få se både vildsvin med sina söta randiga kultingar och ståtligt kronvilt på nära håll. 10 Jären Jären är den största getryggsåsen i Skåne. Den slingrar genom lummig bokskog mellan Andrarum och Hörröd. 11 Hörröd Kyrkby med rötter i medeltiden. Rester av en gammal pestkyrkogård. 12 Rallatédalen Naturskön ravin längs Segeholmsån med gårdsanläggning från 1700-talet. Marken är numera betad men spåren av det tidigare åker-bruket märks genom stengärdsgårdar och odlingsrösen. 13 Forsakar Sägenomspunnen djup ravin med två av Skånes vackraste vattenfall. 14 Degeberga hembygdspark En av Skånes första och största hembygds-parker. Anlagd efter riktlinjer från Karlin som grundade Kulturen i Lund. 15 Vittskövle slott En av Nordens bäst bevarade renässansanläggningar som fick sitt nuvarande utseende 1553–1577. 16 Vägskäl Vägskäl mellan fyra resta stenar varav tre med texten Maltes-holm– Vram, Vittskövle respektive Degeberga. 17 Domarring Typiskt gravmonument för den yngre järnåldern eller något tidigare (ca 300–800 e Kr). En domar-ring känns igen på att stenblock, oftast fem, sju eller nio, har placerats i en rund krets med regelbundna avstånd. Vid undersökning har man funnit urnor med brända ben. Namnet kommer av att domarringar senare har förknippats med rättsskipning i äldre tid. 18 Borrestads gods Godset växte fram under 1800-talet. Nuvarande byggnader uppfördes 1927 av greve Pontus De la Gardie. 19 Kung Borres gravhög Stor gravhög från bronsåldern på ett öppet fält intill Borrestad gods på Linderödsåsens östra sluttning. 20 Skålgropsblock Stenblock från brons-åldern med ca 210 skålgropar. Sidan är till större delen dold under en vall av jord och sten. 21 Mjöåns dalgång En vacker, trång och bokskogsklädd bäckravin i Linderödsåsens nordostsluttning. 22 Östra Sönnarslövs by Bebyggelse-namn med ändelsen löv dateras från ca 200-talet e Kr fram till vikingatidens början. Östra Sönnarslövs kyrka är troligen från mitten av 1100-talet. Utmärkande är den romanska grund-planen med långhus, kor och absid och det breda västtornet. 23 Klockareskogen Fornåkerområde från bronsålder och äldre järnålder. Här finns röjningsrösen och terrasseringar, gravar i form av runda stensättningar samt en hög. 24 Kalkbrottet i Östra Sönnarslöv 1880 skedde här de första provbränningarna av kalk och 1889 bildades Maltesholms Cement AB. 25 Fornlämningsområde vid Maltesholm Ett innehållsrikt område med fornåkrar. Här finns röjningsrösen, åkerterasser, stensättningar, skålgropsblock, skärv-stenshögar och hålvägar. 26 Maltesholms slott med Höge väg Slottet uppfördes 1635–1638 som en renässansanläggning inom vallgravar av Malte Juel och Anne Ramel. Höge väg är ett vägkors av imponerande dimensioner, vägbygget startades av Hans Ramel och pågick 1775–1824. 27 Bronsåldershögar I vacker bokskog ligger ståtliga gravhögar från bronsåldern i ett bälte mellan ås och slätt som är mycket rikt på fornlämningar. 28 Stackedala Friluftsanläggning i utkanten av Tollarp. Trakten är mycket naturskön och en åravin skär igenom området. 29 Västra Vrams kyrka Den nygotiska korskyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes år 1868–1869. Utsedd till Sveriges vackraste kyrka år 2001. 28 4 5 19 22 26 From wildflowers to watermills 17 The rolling countryside of Linderödsåsen Ridge can be explored on two marked trails either on foot or by car, motor-cycle or bicycle – just take your pick. On the Hjortslingan trail you may be lucky to glimpse deer and even wild boar en route to Hallamölla, Skåne’s highest waterfall. The trail passes the Verkeån Nature Reserve and the Christinehof Slott manor house and its Ekoparken estate. The forest here is on the WWF’s list of Europe’s 100 most valuable woodlands. The second trail, Bastslingan, passes the site of a reputed 12th century nunnery, crosses the Store Mosse marsh, known for its birdlife and wild-flowers, and ends at two watermills on the banks of the River Vramsån. Hjortslingan 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 16 20 21 23 24 25 27 29 © FÖRETAGARFÖRENINGEN MITTSKÅNE LINDERÖDSÅSENS TURISM Visit mittskåne 2016 · 13


Visit Mitt Skåne • 2016
To see the actual publication please follow the link above