Page 109

Matterhorn Jacket Collection 2017-2018

Vi bryr oss! -€Y4HLYOVYUpYRHSPLTLYpUIHYHLUIYHQHJRHLSSLYÅLLJL2HSPLZHYILLM€YVZZOHUKSHYSPRHT`JRL VTHZpRLYZpSSHHKLHUZpSSKHPMHIYPRLYUHZVTPSSLYRHYrYHWYVK\RLYHYILHY\UKLYZpRYHYpPZH SHNSPNHVJOO\THUHM€YOrSSHUKLU6THOLSHPKLUSLHLMLYU`HTPSQ€pUSPNHYLTHLYPHSLULYNPZUrSHYL WYVK\RPVUVJOT€QSPNOLLYHM€YIpYHrYpYSKNLUVTrYKHNSPNHHYILL Participant of BSCI 6,26;,?®TpYRUPUNLUpYKPUNHYHUPM€YHRSpKLYUHPULPUULOrSSLYOpSZVMHYSPNHpTULU 2SpKLYTLKTpYRL6,26;,?®\WWM`SSLYRYHLUM€YW/pYKLVJOPUULOrSSHISHUKHUUH ILRpTWUPUNZTLKLSVJO\UNTLHSSLY4HLYOVYULYIQ\KLYL\YHSHWYVK\RLYZVTpY 6,26;,?® TpYRH )PVUPJ-PUPZO,*6pYLUHLUHPZHUKLPTWYLNULYPUNZVTHUpUKZWr4HLYOVYUZZRHSVJO YLNUWSHNNZLKHUO€ZLU +LUpYMYPMYrUÅV\YRHYIVULYMVYTHSKLO`KVJOWHYHɉUZVTHUSPNPZHUpUKZPRVULUPVULSS WYVK\RPVU-SV\YRHYIVULYOHYPZHZPNHYHOVYTVUZ€YHUKLVJOSLKHPSSLUYHKOpSZVWYVISLT )PVUPJ-PUPZO,*6pYOLSMYPMYrUKLZZHZRHKSPNHRLTPRHSPLY 3pZNpYUHTLYOpY OW!^^^Y\KVSMKLLULJOUVSVN`IPVUPJÄUPZOLJV 4HLYOVYUZpSSLYpLURYHWrSLLYHU€YLYHKLT€LYKLYLNSLYPUNHYRYPUNRLTPRHSPLYVJO Z\IZHUZLYZVTKL,\YVWLPZRH7HYSHTLULZHZVTZHUKHYKLUSPN 9,(*/ (WWLUKP_?=009,(*/M€YIQ\KLYVJOYLNSLYHYHUpUKHUKLHPZZHZ\IZHUZLYZHT9LK\J- LYHYTpUNKLURLTPRHSLYZVTRHUHYHZRHKSPNHM€YrYOpSZHVJOUpYTPSQ€ ):*0)\ZPULZZ:VJPHS*VTWSPHUJL0UPPHPLpYLL\YVWLPZRM€YLHNZZHTHYILLM€YM€YL- HNZVTPSSM€YIpYHHYILZPSSRVYLUPKLUNSVIHSHSLLYHU€YZRLKQHU):*0M€YLUHY€LY M€YLHNRYPUNLUNLTLUZHT\WWM€YHUKLRVKVJOZ€HYKLTPHYILLTVLULPZRSLLY- HU€YZRLKQHKLZRLYNLUVTL\LJRSPUNZVYPLULYHZ`ZLT.Y\UKLUM€YZ`ZLTLpYKLU NLTLUZHTTH\WWM€YHUKLRVKLUZVTZHTSPNHTLKSLTTHYOHYrHNPZPNHPTWSLTLULYHPZPU SLLYHU€YZRLKQH.LUVTL_LYUHYLPZPVUZM€YLHNVJOLNUHYLPZPVULYZr\pYKLYHZMHIYPRLYUH VJOPRHUZLO\YpSKLT€LYRYHLUPKLUNLTLUZHTTH\WWM€YHUKLRVKLU<WWM€YHUKLRV- KLUIHZLYHZWr-5ZKLRSHYHPVUM€YTpUZRSPNHYpPNOLLYIHYURVULUPVULUVJO0ULYUHPVUHS 3HIV\Y6YNHUPZHPVUZ036ZRpYURVULUPVULY 9LNLYPUNLUPUM€YKLWYVK\JLUHUZHYM€YM€YWHJRUPUNHYVJOM€YWHJRUPUNZTHLYPHS 7YVK\JLUHUZHYPUULIpYHKLZVTWYVK\JLYHYLUHYHOHYLTPSQ€HUZHYWYVK\JLULU pYZR`SKPNHHOHUKVTKLUpLULMLYRVUZ\TLULYUHZZS\HUpUKUPUN,UZRPSKHM€YLHN LYIQ\KZHHUZS\HZPNPSS9,7(.LUVTHILHSHM€YWHJRUPUNZHNPMLYPSS9,7(M\SSN€Y M€YLHNLUZPWYVK\JLUHUZHY4HLYPHSIVSHNLUHYWrZrZp€LYHUZHYL (NPMLYUHÄUHUZPLYHYOHULYPUNLUHrLYPUUPUNZZHPVULYKpYRVUZ\TLULYRHUSpTUHZPUH M€YWHJRUPUNHYM€YrLYPUUPUN


Matterhorn Jacket Collection 2017-2018
To see the actual publication please follow the link above