Page 111

Matterhorn Jacket Collection 2017-2018

TECHNICAL INFORMATION PRODUCT INDEX Code Describtion Page MH-037 H+D Mens/Womens sport quilted jacket 49 MH-127 H+D Mens/Womens knitted fleece 101 MH-136 Parkas 65 MH-144 H+D Mens/Womens jacket 57 MH-158 H+D Mens/Womens cotton parka 71 MH-163 H+D Mens/Womens softshell jacket 23 MH-177 Hi Vis jacket 75 MH-185 H+D Mens/Womens Light quilted jacket 41 MH-191 H+D Mens/Womens ski pants 93 MH-217 Winter quilted jacked 61 MH-220 H+D Mens/Womens knitted fleece 99 MH-238 H+D Mens/Womens softshell jacket 27 MH-245 H+D Melange power fleece jacket 97 MH-256 Bomber jacket 47 MH-324 Jacket 51 MH-330 H+D Mens/Womens Light quilted jacket 43 MH-340 H+D Mens/Womens microfleece jacket 105 MH-364 Waxed parka 73 MH-378 Winter jacket 63 MH-383 H+D Mens/Womens fleece jacket 107 MH-401 H+D Mens/Womens quilt jacket 53 MH-437 H+D Mens/Womens shell jacket 17 MH-442 H+D Mens/Womens Light quilted vest 79 MH-450 H+D Mens/Womens Light quilted jacket 39 MH-470 H+D Mens/Womens Softshell jacket 29 MH-496 Womens long shell jacket 9 MH-521 Mens/Womens pants 92 MH-551 H+D Mens/Womens Softshell jacket 25 MH-580 H+D Softshell Vest 83 MH-613 H+D Mens/Womens winter quilted jacked 59 MH-659 H+D Mens/Womens shell jacket 15 MH-662 H+D Mens/Womens shell panst 93 MH-687 Winter jacket 67 MH-700 H+D Mens/Womens shell jacket 13 MH-715 H+D Melange power fleece vest 85 MH-723 Quilted jacket 45 MH-747 H+D Mens/Womens power fleece jacket 103 MH-822 Womens parka 69 MH-875 H+D Mens/Womens Softshell vest 81 MH-886 H+D Mens/Womens Shell jacket 11 MH-894 H+D Three-in-one jacket 33 MH-906 H+D Mens/Womens Softshell jacket 21 MH-931 Long shell jacket 7 MH-952 Three-in-one jacket 35 ();(KHUJLK)YLHOPUN;LJOUVSVN`pYLM\URPVUZTHL- rial som är lätt och smidigt samt är både vind och vattentätt. 4LTIYHULILZrYHTPSQVUHSZZTrWVYLYZVTpYZrZTr HHLUPULRHUYpUNHPUPTHLYPHSLTLUHLUrUNHMYrU RVUKLUZVJOZLRVTTLYHYpUNH\ SOFTSHELL 4HLYOVYUZZVMZOLSSQHJRVYpYPSSLYRHKLPLUYLSHNLYZ RVUZY\RPVU,TLTIYHUpYSHTPULYHTLSSHU`LY`NLVJO PUULYMVKYL+LN€YH`NLpYPUKVJOHLUpZHTH KLLUPSLYHY\M\RMYrURVUKLUZVJOZL =pYKLUHLUpOL!TT (UKUPUNZpYKL!NTO :`TIVSLUPUKPRLYHYHTVKLSSLUÄUUZPKHTZVYSLRHYVJOpY HUWHZZHKLM€YKHTLY 5HUV;L_pYLUPTWYLNULYPUNZVTN€Y`NLTLYTVZrUKZRYHMPN TVHLUVJOZT\Z4VZrUKZRYHMLUTVZT\ZN€YH WSHNNLISPYSpHYLHOrSSHYLUVJOpYSpHYLHpH\HU HWrLYRHRVTMVYVJORpUZSH :`TIVSLUPUKPRLYHYHZ€TTHYUHpYLQWHKLWrPUZPKHUM€YH \UKPRHHpLUYpUNLYPU,TrZLM€YHWSHNNLUZRHISP vattentäta. PRODUCT CARE -€YHKPM\URPVUZWSHNNZRHSSOrSSHSpUNLpYKLPRPNIHK\ pHYKLWrYpZp-€SQHSSPKpYrKLUVJOpLTWLYH\YLUH ZVTHUNLZWrpYrKL(UpUKPULZR€SQTLKLSUpYK\pHY M\URPVUZWSHNN:R€SQTLKSLpJRLYM€YÄIYLYUHVJOM€YZ€Y M\RYHUZWVYLUPWSHNNL:pUNHSSHKYHNRLKQVYRUHWWHY VJORHYKIVYYLZWpUULU;pHWSHNNL\VJOPUVJOSrKL KYVWWVYRH NOTE -pYNHPRLSZLYRHUM€YLRVTTHTLSSHUIPSKLYUHPRHHSVNLUVJO KLLYRSPNHWYVK\RLYUH(SQ\ZTpZZPNHZRpSRHUKLZRPSQH TLSSHUWYVK\RIPSKLYVJOTPSQ€IPSKLYPKLZZHMHSSOpUPZHYPP M€YZHOHUKPSSWYVK\RIPSKLU VILLKOR: De priser du hittar i katalogen är rekommenderade cirkapriser exklusive moms. Priserna gäller fr.o.m. 1 augusti 2017 och ersätter alla tidigare priser. Frakt och eventuell märkning av produkterna tillkommer. På matterhorn.seOPHYK\TLYMHRHVT4HLYOVYU VJOrYHWYVK\RLY/pYRHUTHUpLUSHKKHULY VUSPULRHHSVNLYIPSKLYTT:HTSpZHTLYVTrY TPSQ€VJO*:9HYILL


Matterhorn Jacket Collection 2017-2018
To see the actual publication please follow the link above