Page 29

News Fall 2017

Participant of BSCI News Catalogue The OEKO -TEX®THYRPZ`V\YN\HYHULLOHOLNHYTLUKVLZUVJVUHPUKHUNLYV\Z substances. OEKO -TEX®MVSSV^ZOLYLZYPJPVUN\PKLSPULZMVYWOHS\LWLZPJPKLHUK heavy-metal levels. (4HLYOVYU^LOHLHZLSLJPVUVMNHYTLUZ^POOL6,26;,?® mark. )PVUPJ-PUPZO,JVPZH^HLYYLZPZHUJVHPUNOH^LOHLILLU\ZPUNVUV\YZOLSSHUK^L ^LHOLYJSVOPUNZPUJLOLH\\TUVM 0PZÅ\VYVJHYIVUMVYTHSKLO`KHUKWHYHÄUMYLLZ\IZHUJLZOHHYL\ZLKPUTVYLJVULUPV- nal production. Fluoro-carbons have revealed themselves to be disruptive to hormone production. Bionic-Finish Eco is totally free from these substances. More information is available here: OW!^^^Y\KVSMKLLULJOUVSVN`IPVUPJUPZOLJV (4HLYOVYU^LTHRLZ\YLOHLLUV\YZ\WWSPLYZTLLOLSLNPZSHPVUHWWS`PUNVOLJOLT- PJHSZHUKZ\IZHUJLZOHOL,\YVWLHU7HYSPHTLUZLHZHZHUKHYKHJJVYKPUNV 9,(*/(WWLUKP_?=00 9,(*/WYVOPIPZHUKYLN\SHLZOL\ZHNLVMJLYHPUZ\IZHUJLZHZ^LSSHZYLK\JPUNOLX\HUP- `VMJOLTPJHSZOHJHUILKHUNLYV\ZVV\YOLHSOHUKOLLUPYVUTLU (Business Social Compliance Initiative) is a cooperation between businesses that desire to PTWYVL^VYRPUNJVUKPPVUZPUOLNSVIHSZ\WWS`JOHPU ):*0\UPLZVLYI\ZPULZZLZVMVSSV^HJVSSLJPLHNYLLTLUVZ\WWVYOVZL^OV^VYR V^HYKZHULOPJHSZ\WWS`JOHPUI`\ZPUNHKLLSVWLTLUVYPLULKZ`ZLT ;OLIHZPZVMOPZZ`ZLTSPLZPUOLT\\HSJVKLVMWYHJPJLOHHSSWHYPLZOHLHNYLLKV PTWSLTLUPUOLPYJOHPUVMZ\WWS`<ZPUNIVOPUKLWLUKHUYLPL^IVKPLZHUKV\YV^UYLPL^ IVKPLZ^LJHURLLWYHJRVMOV^^LSSV\YMHJVYPLZHYLMVSSV^PUNV\YYLX\PYLTLUZ;OLJVKLVM WYHJPJLPZIHZLKVUOL<5+LJSHYHPVUVM/\THU9PNOZOL*VULUPVUMVY*OPSKYLUZ9PNOZ HUKOL0ULYUHPVUHS3HIV\Y6YNHUPZHPVU036JVULUPVU ;OLNVLYUTLUPTWSLTLULKY\SLZMVYWYVK\JPVUHJJV\UHIPSP`MVYWHJRHNPUNHUKWHJRHNPUN THLYPHSZPU Production accountability means that those who produce a product have an environmental YLZWVUZPIPSP`OHLLUPUJS\KLZOLKPZWVZHSVMWHJRHNPUN(JVTWHU`OHPZHTLTILYVM 9,7(WH`ZHWHJRHNPUNMLLOHJVLYZOLJVTWHUPLZWYVK\JPVUHJJV\UHIPSP`;OPZMLLÄ- UHUJLZOLY\UUPUNVMLJVZHPVUZ^OLYLOLJVUZ\TLYJHUHRLOLPYWHJRHNPUNMVYYLJ`JSPUN Matterhorn| 29


News Fall 2017
To see the actual publication please follow the link above