Page 46

Österlen 360

Örnkoll För hundra år sedan var det jakten, Faktisk var det svenska havsörnar som sedan var det miljögifterna som håll på på 1960-talet blev en av de globala att utrota havsörnen från Sverige. Då väckarklockorna kring problemet, som startade Projekt havsörn, som har blivit kallas biomagnifikation. Naturhistoriska ett lysande exempel på att insatser för riksmuseet fick in en död, avmagrad natur och miljö bär frukt. I dag är en av havsörn, som visade sig innehålla en helt världens mäktigaste rovfåglar nämligen osannolik hög mängd av ämnet PCB, tillbaka för full kraft - även i södra Skåne. som då inte var känd som miljögift. Man Vi följde med Naturhistoriska Riks- föreställde sig länge - kanske ganska museet på örnkoll vid Krageholm. mänskligt - att kemiska ämnen späds ut till det försumbara i luft och hav. Nu Björn Helander klättrar med vig rutin visade det sig att de kunde koncentreras upp i den stora boken, som örnparet har till dödliga doser - eller nästan lika illa: valt som boplats. Det syns inte, att Björn till nivåer som stör fortplantningen. närmar sig pensionen, men så är det, Havsörnarna la tunnskaliga ägg eller fick för han är en av örnprojektets pionjärer. ungar som dog. Det var skrämmande Han har till och med hunnit få medalj av nytt, därför att människan själv befinner vetenskapsakademin för sitt 40 år långa, sig i toppen av näringskedjan. Havsör- envisa arbete, som har omfattat både narna visade att vi var i full färd att lägga sig på ön Lybeck i Krageholmssjön år inventering, ringmärkning, provtagning gift för oss själva. 2000, där de har häckat varje år sedan och utfodring med giftfri mat under de dess. På ön råder fullkomligt tillträdes- åren där miljögifthotet var som mest Perspektivet var så oroväckande, att förbud, men örnarna kan ses från land akut. politiker och myndigheter faktisk reage- med kikare. Under de senare fem åren rade, inte bara i Sverige utan i stora har havsörnsbon dykt upp på ytter- Det svåra är inte att ta sig upp i trädet, delar av världen. De två allvarligaste ligare fyra-fem ställen. Sydskånes sjöar utan att ta sig runt det enorma boet och problemämnen DDT och PCB fasades är idealiska örnrevir, då det finns ostörda upp till ungarna. Björn syns inte längre ut, och redan på 80-talet visade resul- platser, stora träd och massor av fisk. till, men uppifrån den massiva gren- taten sig i form av snabbt nedåtgående högen hör vi hans röst. kurvor för innehållet av dessa gifter i Vistas du vid någon av sjöarna ser - Ja, det är två ungar, några små rackare! blodprov från havsörnarna, samtidigt du förr eller senare örn i fjärran. En De är sent kläckta. Det blir inga blod- som häckningarna gradvis blev mer flygande dörr, brukar fågelskådarna jäm- prov på dem, men vi kan nog ge dem en lyckade. föra havsörnen med. Det låter kanske ring. inte så elegant, men när du ser den råder Under de mest kritiska åren fram till inget tvivel om, att här kommer en av Örnhonan cirklar bekymrad över 1985 genomförde projekt havsörn omfat- djurvärldens kungar. En kung, som har träden. Plötsligt får hon följd av en tande vinterfodring av havsörnar. Syftet återfått livet. glada, och då ser man hur brutalt stor var dels att ge örnarna giftfri mat, dels hon är, för gladan är ju inte så liten själv. att öka överlevnaden för de ungfåglar Projekt havsörn drivs av Sveriges Natur- Störningar i häckningstiden är annars som trots allt kom på vingarna. Björn skyddsförening och Naturhistoriska Riks- något man ska undvika, men örnarna Helander menar idag att havsörnarna museet. Arbetet fortgår även om örnstammen är mest känsliga i februari-mars, då de inte hade kommit igenom krisen utan har hämtat sig. Dagens orosmoln är att väljer boplats och lägger ägg. När först denna hjälp. Men sedan tog det fart! ungarna är födda överges de inte på Särskild under de sista tio åren har mängder av nya kemiska ämnen släpps ut. grund av ett enskilt besök. Vad örnhon- örnstammen ökat lavinartat på helt egen Det är absolut tänkbart att nya obehagliga an inte vet är att inkräktaren är där i ett hand. Idag är det runt 1500 havsörnar i överraskningar väntar. Då är havsörnarna gott syfte. Blodprover från havsörnungar Sverige eller tio gånger så många som på ett av miljöövervakningens bästa instrument. berättar mycket om gifter i naturen. Det 70-talet. Fortfarande finns det bekym- Provserier från 40 år finns som referens, och kommer inte bara örnarna till godo, mer som skogsavverkning, blyhagel i kan undersökas för nya ämnen. Om du söker utan hela miljöövervakningen. Vissa bytesdjur eller kollisioner med tåg och på “projekt havsörn” hittar du ett flertal giftämnen har den tråkiga egenskapen vindkraftverk. Inget av detta har dock artiklar på nätet. att de ansamlas i kroppens fettvävnad. hindrat örnarna att återta sin plats i Då tas de upp av nästa led i näringsked- naturen. jan och blir som mest koncentrerade i Text och foto:Martin Stoltze toppen. Första havsörnsparet i sydskåne bosatte


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above