Page 13

Österlen 360

gVWHUOHQƒ 6WDGVRGOLQJL6YHULJH :HKZVKSPUNpYWrMYHTTHYZJOpLUP:LYPNLVJOOHYMrT`JRL \WWTpYRZHTOLPWrYpKNrYKZTpZZVYPWYLZZVJOPKZRYPMLYKL ZLUHZLrrYLU0:LYPNLOHKLPSpUNLLPKLHSM€YRUPWWHTLK KLUZVJPHSKLTVRYHPZRHPZPVULUH¹-VSROLTTL¹KpYYpKNrYKLU HYLUWSHZM€YZQpSO\ZOrSSUPUN;YpKNrYKZSHUKMY\RYpKVJO IpYI\ZRHYHYUH\YSPNHPUZSHNPYpKNrYKLUMYHTPSSHSL3PRHZr MHUUZKLYpKNrYKHYTLKPZZZQpSO\ZOrSSUPUNZVTPSSO€YKLVM MLUSPNHI`NNUHKLYZrZVTZQ\RO\ZVJOZRVSVY 5pYU\ZHKZVKSPUNZY€YLSZLUp_LYMYHTP:LYPNLpYKLT`JRL PSQ\ZLHOrSSIHYOLVJOpLUZVTZVJPHSHWYVQLRPIVZHKZVT YrKLUVJOWrZRVSVY 0KHNpYRVSVUPYpKNrYKHYRHUZRLKLUTLZWVW\SpYHWYPHHVK SPUNZWSHZLUPZpKLYUH4LUKLÄUUZTrUNHZHKZVKSPUNHYPKHN ZVTpYTLYRVSSLRPHZVTZRLYTLSSHUO\ZLSSLYWrNLTLUZHT `H6JOKLWrNrYMVYZRUPUNVTZHKZVKSPUNIrKLUHPVULSSVJO PULYUHPVULSS KWWSJDWVPDUWHX KWWSSODQHWOXQGVH VWDGVRGOLQJLOXQGEORJVSRWVH ZZZHNRFHQWUXPVH ZZZRGODLVWDQQX ZZZP\NRUUKLDVH ZZZKDOOEDUVWDGVHEORJVVWDGVRGOLQJ ZZZOLXVHOLXQ\WWDUNLYQ\KHWVDUNLY"O VY ZZZSODQWDJRQFRPQRGH


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above