Page 30

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> PARKINSONFONDEN > Forskare söker nya metoder för överföring av gener En forskargrupp i Lund ska arbeta med att utveckla nya metoder för överföring av gener för tillväxtfaktorsreceptorer som kan motverka Parkinsons sjukdom. TEXT CECILIA LUNDBERG, professor, Lunds universitet Man har beräknat att det finns minst 20 000 patienter med Parkinsons sjukdom i Sverige och varje år diagnstiseras cirka 200 nya fall, vilket innebär att Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Många Parkinsonpatienter upplever svåra biverkningar av den nu tillgängliga medicineringen och efter ett antal år kan dessa vara mer invalidiserande än själva sjukdomen. Det finns GE EN GÅVA TILL PARKINSONFONDEN OCH GE DÄRMED ETT AKTIVT STÖD TILL FORSKNINGEN KRING PARKINSONS SJUKDOM. alltså ett stort behov att vidareutveckla behandlingen av Parkinsons sjukdom. Detta, och centrala nervsystemets begränsade kapacitet för läkning av skador, har stimulerat till omfattande forskning för att hitta nya behandlingsmetoder vid hjärnskador. Eftersom generna för många proteiner av betydelse vid syntes av tillväxtfaktorer och neurotransmittorer är kända, öppnas möjligheter att försöka rekonstruera skadade neuronala nätverk med hjälp av genöverföring. Forskargruppen kommer att arbeta med att utveckla nya metoder för överföring av gener för tillväxtfaktorsreceptorer som kan motverka Parkinsons sjukdom. Den kommer också att vidareutveckla ett nytt system för att reglera nivån på de överförda generna. Detta är viktigt för att kunna öka dosen under senare skeden av sjukdomen och för att kunna minska dosen om biverkningar uppstår. Genterapiområdet har utvecklats mycket snabbt under de senaste åren. Trots det faktum att många forskargrupper har varit aktiva i fältet under denna tid är många grundläggande problem olösta. Det finns dock redan kliniska försök med genterapi mot Parkinsons sjukdom, vilket visar på att teknologin har utvecklats från att vara science fiction till att vara en realistisk möjlighet i den framtida vården. Detta faktum understryker även hur viktig utvecklingen av nya, effektiva metoder för genöverföring samt kritisk, systematisk analys av resultaten är. Beviljat anslag: 500 000 kronor SENAST BEVILJADE ANSLAG Forskare till utveckla PET-diagnostik Den medicinska avbilningstekniken positronemissionstomografi (PET) har under senare år blivit allt vanligare för att studera hjärnans sjukdomar. En forskargrupp letar nu nya sätt att diagnostisera Parkinsons sjukdom och utvärdera effekter av läkemedel vars syfte är vars syfte är att stoppa sjukdomsprocessen. TEXT STINA SYVÄNEN, docent, Uppsala universitet Parkinsons sjukdom är ett stort folkhälsoproblem, som ökar med en åldrande befolkning. Idag finns det behandling som lindrar symtomen, men inga läkemedel som hindrar den sjukdomsprocess som sker i hjärnan och som så småningom leder till att hjärnans nervceller dör. Stora forskningsresurser läggs därför idag på utveckling av läkemedel mot sjukdomen, men det har visat sig vara svårt att utvärdera hur effektiva de är, eftersom det saknas riktigt bra verktyg för att kunna följa sjukdomens förlopp och behandlingens effekt på molekylär nivå. Den medicinska avbilningstekniken positronemissionstomografi (PET) har under senare år blivit en allt vanligare metod för att studera hjärnans sjukdomar. Vid PET använder man sig av en radioaktivt märkt substans (PET-radioligand) som binder till den målmolekyl i hjärnan man vill studera. Baserat på hur mycket radioaktivitet som detekteras i hjärnan kan man sedan avgöra hur mycket av målmolekylen som finns i hjärnan. PET som diagnosmetod för Alzheimers sjukdom har under senaste år blivit ett viktigt verktyg för att kvantifiera det protein, amyloid-beta, som orsakar Alzheimers sjukdom. I den nu aktuella ansökan vill forskargruppen utveckla PET-diagnostik för Parkinsons sjukdom genom att generera en PET-radioligand för proteinet alfa-synuklein som är det protein som tros vara orsaken till nervcellsdöden vid Parkinsons sjukdom. Gruppen har tidigare visat att antikroppar, som vanligtvis inte transporteras in i hjärnan på grund av sin stora storlek, kan modifieras så att de även binder till en receptor vars normala uppgift är att förse hjärnan med järn. Denna modifiering ökar upptaget av antikroppen 10-100 gånger och antikroppen kan då användas som en mycket specifik PET-radioligand. Gruppen kommer därför att modifiera antikroppar som binder alfa-synuklein så att de transporteras in i hjärnan i så hög grad att de efter märkning med en radionuklid kan användas som PET-ligander för att diagnostisera Parkinsons sjukdom och för att utvärdera effekter av läkemedel vars syfte är att stoppa sjukdomsprocessen i hjärnan. Beviljat anslag: 300 000 kronor 30 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above