Page 8

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> AKTUELLT > Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för vård av Parkinson och MS. Riktlinjerna trädde i kraft den 1 december. Rekommendationerna ska ge fler patienter tillgång till personal med stor erfarenhet och öppna för att fler kan få avancerad behandling, enligt Socialstyrelsen. Sven Pålhagen, neurolog och forskare vid Karolinska institutet och medlem i Parkinsonförbundets styrelse berättar här vad riktlinjerna innebär för personer med Parkinson. TEXT SUSANNE RYDELL Nya riktlinjerna för parkinsonvård Hur skulle du summera de viktigaste delarna i riktlinjerna? – Riktlinjerna är rekommendationer som ska fungera som ett stöd för styrningen och fördelningen av resurser vid vård av Parkinsons sjukdom. De riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer, det vill säga politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Men även personal inom vård och omsorg, liksom patienter, brukare och anhöriga tillhör målgrupperna. De rekommendationer som förväntas få störst konsekvenser i parkinsonvården lyfts fram i de så kallade centrala rekommendationerna som omfattar i princip hela vårdkedjan. Där ingår allt ifrån att skapa bästa möjliga förutsättningar för tidig diagnostik och inledande av lämplig behandling, som sedan ska följas upp på ett ordnat sätt, till vård i stadier när komplikationer och behandlingssvikt inträder. Då ska patienterna ges möjlighet att få en samlad bedömning om avancerad behandling (DBS, eller olika pumpbehandlingar) vid en behandlingskonferens. Vårdkedjan organiseras i form av ett team med en ansvarig läkare och en parkinsonsjuksköterska, – Jag är väldigt glad att det framgår tydligt vad båda med erfarenhet och aktuell kunskap om vård för personer med Parkinson. Det ska också finnas tillgång till ett multidisciplinärt team, exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist, kurator och neuropsykolog. Patientens behov avgör vilka som kopplas in och när. Detta multidisciplinära team ska ses som ett fortlöpande rehabiliteringsstöd – när mer omfattande rehabiliteringsinsatser behövs ska en period av sammanhängande rehabilitering erbjudas. En sak som vi tyvärr inte fått med i dessa riktlinjer är atypisk parkinson. Dessa patienter har en mer komplex sjukdomsbild och kräver tydlig individualiserad behandling. Vi avser i vårt kvalitetsregister PARKreg samla personer med dessa diagnoser för att sedan längre fram kunna göra en utvidgad registrering av förlopp och behandling. Parkinsonförbundet och många andra har arbetat hårt för att få till stånd riktlinjer. Varför är det viktigt att de finns? En fördröjd diagnos innebär förlorade år med sämre livskvalitet. Parkinsonförbundet sammanfattade sina övergripande krav inför arbetet med nationella riktlinjerna så här: ”Parkinsons sjukdom kräver en vårdkedja präglad av kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet som ger en jämlik tillgång över hela landet”. Det krävs specialistmottagningar och parkinsonteam för att säkra rätt vård. Regelbundna besök vid en parkinsonmottagning ger förutsättningar för ett fortsatt aktivt liv för personer med Parkinsons sjukdom. Parkinsonförbundets tidigare enkät till vårdgivare och Socialstyrelsens genomlysning av parkinsonvården visade att det fanns stora variationer mellan landstingen när det gäller antalet återbesök, och tillgång till team. Det fanns också stora geografiska skillnader när det gäller antalet avancerade behandlingar. De nya nationella riktlinjerna tillgodoser på ett klart och tydligt sätt Parkinsonförbundets krav. Nu återstår att bevaka att det verkligen blir en förändring. Parkinsonförbundet som ska ske på läkarbesöken och att det finns krav på multidisciplinära team, säger Sven Pålhagen. FOTO: HELENA NORDLUND planerar att göra nya patientenkäter kring detta liksom att ha direktkontakter med lokala vårdgivare. Socialstyrelsen planerar också uppföljande undersökningar. Myndigheten har tagit fram särskilda så kallade indikatorer för att följa vården. Indikatorerna är 8 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above