Page 20

Reflex nr 4 2016

Sverige arbetsterapeuter har med medel från Socialstyrelsen tagit fram en modell som arbetsterapeuter kan utgå från när de arbetar med personer med olika neurologiska skador och sjukdomar. Modellen presenterades nyligen och förhoppningen är att den ska kunna underlätta för personer med neurologiska skador och sjukdomar att återgå till arbete. Återgång till arbete enklare med ny modell M 20 REFLEX #4 2016 öjligheten att arbeta är en av de viktigaste aktiviteterna för vuxna personer i Sverige. Detta eftersom det innebär att man får en naturlig roll i samhället, att man är delaktig och kan påverka sin egen vardag. I dag är det dock vanligt att personer inte erbjuds arbetsrehabilitering, vilket medför att den som skulle kunna återgå i arbete inte får möjlighet till det. Detta är särskilt vanligt bland personer med olika neurologiska diagnoser. I DAG VISAR både forskning och praktik att bedömning av arbetsförmåga inte fungerar på ett optimalt sätt, för personer med neurologiska diagnoser som ms (multipel skleros), parkinson, stroke och förvärvade hjärnskador. Det saknas också vetenskapliga bevis för vilka åtgärder som är bäst lämpade för att göra det möjligt att återgå till arbete, även om kunskapen inom detta forskningsfält sakta ökar. Det innebär att det inte finns någon enhetlig praxis för arbetsterapeutiska insatser inom detta område. ETT FLERTAL STUDIER visar att sjukskrivning ofta sker utan att rehabiliteringsinsatser riktade mot att kunna återgå till arbete har en naturlig roll i sjukskrivningsprocessen. Socialstyrelsens övergripande principer för sjukskrivning från år 2012 anger att funktionsbedömning, arbetets krav och arbetsförmågan ska utredas vid sjukskrivning. Arbetsterapeut är en yrkesgrupp som arbetar med detta för att stödja sjukskrivande läkare och patient. Samtidigt är arbetsterapeuter inte alltid en naturlig medarbetare när det gäller sjukskrivningsprocessen och arbetsrehabilitering, vilket medför att sjukskrivna personer inte per automatik får ta del av arbetsterapeutiska insatser, som skulle kunna underlätta återgång i arbete. Genom att tydliggöra hur arbetsterapeuter kan arbeta kunskapsbaserat med bedömning av arbetsförmåga och ge förslag till åtgärder, skulle vården för dessa personer kunna utvecklas och ge dem möjlighet till en mer aktiv rehabilitering. DEN ARBETSTERAPEUTISKA MODELLEN utvecklades tillsammans med 18 arbetsterapeuter från olika verksamheter och olika delar av landet. Dessutom deltog två representanter från brukarorganisationerna Neuroförbundet och Strokeförbundet och delgav värdefulla synpunkter. Modellen har ett tydligt personcentrerat arbetssätt. Till grund för modellen ligger aktuellt kunskaps- och forskningsläge för bedömning av arbetsförmåga och arbetsrehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar. Modellen innefattar arbetsterapeutisk bedömning av arbetsförmåga och målformulering, men också arbetsterapeutiska åtgärder för att göra en återgång till arbete möjlig, samt utvärdering. I varje steg i modellen ges rekommendationer, exempelvis vilka bedömningsinstrument som är lämpliga att använda, beroende på vad FORSKNING Lena Haglund är leg arbetsterapeut och docent Eva Månsson Lexell är leg arbetsterapeut Lena Lundman Myrlund är specialist och leg arbetsterapeut


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above