Page 21

Reflex nr 4 2016

Mångsidig rehabilitering. Personer med neurologiska diagnoser erbjuds sällan arbetsrehabilitering för att kunna återgå till jobbet. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON REFLEX #4 2016 21 som ska bedömas. Ibland använder arbetsterapeuten endast delar av modellen och ibland används modellen mer övergripande. Detta beror på vilka arbetsterapeutiska insatser som den enskilda personen har behov av och vilka möjligheter den lokala verksamheten har. Det finns inte heller några tidsaspekter angivna i modellen. De olika stegen i processen måste utgå från den enskilda personens behov av stöd, träning och livssituation och därmed blir tidsperspektiven mycket varierande. NÄR PERSONER BLIR aktivt involverade på ett tidigt stadie i sin egen rehabiliteringsprocess, möjliggör det en dialog mellan den enskilda personen och personalen som främjar en återgång till arbete. Genom att använda den arbetsterapeutiska modellen, tydliggörs denna process, både för personen själv men också för teamet som helhet. När processen blir tydlig, ökar personens egen medvetenhet om både sina hinder och resurser, men kanske främst om sina möjligheter. Personen har då lättare för att ta till sig strategier, nya rutiner eller nya arbetsmoment som kan behövas på arbetet. I möte med arbetsgivare kan personen själv berätta om sina resurser och hinder och är därmed delaktig i sin egen process och arbetsplanering. Arbetsgivaren, försäkringskassan och specialister på personalfrågor ger positiv feedback till arbetssättet, tycker att det blir konkret, tydligt och hanterbart vid planering av återgång till arbete. MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT modellen ska granskas och uppdateras årligen. De arbetsterapeuter som tidigare deltagit i att ta fram modellen och andra som anmält sitt intresse kommer att bjudas in till fortsatta diskussioner. Även brukarorganisationerna kommer att bjudas in. Det är viktigt att gemensamt forma en modell som upplevs aktuell och trovärdig av både patienterna och professionen. 7 » När personer blir aktivt involverade på ett tidigt stadie i sin egen rehabiliteringsprocess, möjliggör det en dialog mellan personen och personalen som främjar återgång till arbete. «


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above