Page 4

Reflex nr 4 2016

Det lönar sig att höras i debatten LISE HAR ORDET REFLEX – ETT MAGASIN FRÅN NEUROFÖRBUNDET Årgång 31. Utkommer sex gånger per år. Redaktionens adress: Box 49084, 100 28 Stockholm Telefon: 08677 4 REFLEX #4 2016 70 10 (Neuroförbundets kansli) Webbplats: www.neuroforbundet.se Plusgiro för gåvor: 9010075 Redaktör och ansvarig utgivare: Håkan Sjunnesson Telefon: 08677 70 14 E-post: refl ex@neuroforbundet.se Redaktionsråd: Marit Jenset, Lise Lidbäck, Lena Ländin, Håkan Sjunnesson. Grafi sk form och layout: Mediabaren i Stockholm Annonser: Bengtsson & Sundström Media Telefon: 0810 39 20 E-post: refl ex@bsmedia. se Tryck: Exakta Print 2016 Upplaga: 13 000 exemplar Kommande Refl ex 2016: 26/10, 7/12 Beställ Refl ex som taltidning: 08677 70 21 n härlig sommar börjar gå mot sitt slut och en inspirerande höst är på intåg. Den kunde inte starta bättre. I våras lade regeringen ett förslag om hälsoväxling, tänkt att minska långtidssjukskrivningarna. Ett förslag som vi på Neuro förbundet befarade skulle innebära ytterligare hinder på en redan otillgänglig arbetsmarknad. Efter kraftfull men saklig kritik från såväl oss som andra remissinstanser, har regeringen mycket klokt backat. Nu har arbetsmarknadens parter i stället skrivit under tydliga avsiktsförklaringar för friskare arbetsplatser. Åtgärder som högst sannolikt blir mer träffsäkra. Det lönar sig att protestera mot förslag som skulle innebära försämring för Neuroförbundets medlemmar! INGET KAN VARA viktigare än att sprida kunskap, bilda opinion och strida för våra medlemmars möjligheter och rättigheter. Utvecklingen går snabbt, samhället förändras och nya effektiva behandlingsmetoder utvecklas, som så många som möjligt måste få tillgång till. Därför är det också viktigt för oss att stödja forskningen. Tack vare de gåvor som så generöst har skänkts till Neurofonden har vi kunnat bidra till fl era banbrytande upptäckter. Ett sådant exempel är Neuroförbundets ”Icebucketinsamling” 2014, som kunde bidra till projektet MinE. Forskarna i projektet har nu identifi erat en ny gen associerad till als, amyotrofi sk lateralskleros, som potentiellt kan möjliggöra nya behandlingsmöjligheter. Men mycket mer återstår att göra – fl er beslutsfattare behöver få kunskap om oss och neurologins utmaningar. Sociala medier har gjort det möjligt för oss att sprida våra budskap till många. I dagsläget har vi exempelvis 11 000 följare på Facebook som delar, läser och sprider information och över 6 000 personer har registrerat sitt medlemskap på vår webbplats. Vi blir också alltmer efterfrågade i debatten. I DETTA NUMMER av Refl ex kan du läsa om årets deltagande i Almedalen som gav oss många tillfällen att lyfta neurologin. I år deltog också Brainbus för sista gången och har nu gjort sin sista säsong ute i landet. Det känns självfallet vemodigt. Men samtidigt är det fantastiskt att tänka sig att många tusen människor har fått tillfälle att lära sig mer om hjärnan och dess sjukdomar. SNART INFALLER OCKSÅ Neurodagen, förbundets offi ciella födelsedag, den 28 september. Då och dagarna däromkring sker många spännande aktiviteter i landets lokalföreningar. Har du inte tidigare besökt din lokalförening så passa på nu. Under Förbundsnytt här i magasinet och på vår webbplats hittar du information om vad som händer kring Neurodagen. Jag önskar dig en riktigt matnyttig läsning i förhöstsolen! 7 E Lise Lidbäck är förbundsord förande i Neuroförbundet. » Efter kraftfull men saklig kritik från såväl oss som andra remissinstanser har regeringen mycket klokt backat. «


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above