Page 30

Reflex nr 5 2017

PÅ RÄTT SIDA kan vara sådant som att betala räkningar, lämna in deklaration, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster, transporter, försäkringar, skatter, tv och telefon. Anhöriga kan upprätta nya autogiron. I behörigheten ingår att söka om bistånd enligt socialtjänstlagen, som till exempel hemtjänst. Om den enskilde får ekonomiskt bistånd från socialtjänsten kan dessa få lyftas av anhörig. Den enskildes pengar ska dock hållas avskilda från den anhöriges egna. Make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn är i tur och ordning behöriga att företräda den enskilde. Vad får den anhörige inte göra? Behörigheten omfattar inte att före träda den enskilde i rättsprocesser i domstol. För dessa delar får den sjuke i stället ta hjälp av en god man eller förvaltare. Anhörigbehörigheten gäller heller inte frågor som redan sköts av god man, förvaltare eller en så kallad framtidsfullmaktshavare. I frågor där de anhöriga och den enskilde kan ha motstridiga intressen uppstår jäv och då gäller inte heller an hörigbehörigheten. Anhörigbehörigheten gäller inte för personer som saknar besluts förmåga i ekonomiska angelägenheter redan när de blir myndiga. För dem ska det i stället utses en god man eller förvaltare. LAG OM FRAMTIDSFULLMAKTER är en ny lag som innebär att vi som enskilda i förväg kan utse någon eller några som kan ha hand om våra ekonomiska eller personliga angelägenheter, om vi senare i livet inte längre klarar av det själva. Den eller de personer som får fullmakt 30 REFLEX #5 2017 kallas fullmaktshavare. Personen behöver inte vara vår make/maka eller sambo. Det är fullmaktsgivaren som bestämmer vem hen vill ge fullmakt. För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste man vara minst 18 år. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig, och bevittnad av två personer. De som bevittnar får inte vara släktingar till den som ska bli fullmakts havare. Framtidsfullmakten kan peka ut en eller flera personer som fullmaktshavare. Fullmakts givaren kan utse en granskare som fullmaktshavaren ska rapportera uppdraget till. Överförmyndaren i kommunen kan också granska uppdraget. Det är tingsrätten som beslutar om att en framtidsfullmakt har trätt i kraft. En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren så länge denne är beslutskapabel. Vad får den anhörige med framtids fullmakt göra? En framtidsfullmakt kan gälla både ekonomiska och personliga angelägenheter. Ekonomiska angelägenheter kan vara att för valta bankmedel eller att betala räkningar, eller teckna hyreskontrakt. Personliga angelägenheter kan vara att se till att personen får den omsorg som hen behöver, till exempel att ansöka om bistånd hos kommunen. Framtidsfullmaktshavaren kan få samma behörighet som en god man. Vad omfattas inte av en framtidsfullmakt? Åtgärder inom hälso- och sjukvård samt tandvård omfattas inte av framtidsfullmakten. Inte heller att för fullmaktsgivaren ingå äktenskap, bekräfta ett faderskap eller att upprätta testamenten. › LÄS MER: QFöräldrabalk (1949:381) 17 kapitlet om anhörigbehörighet QProposition 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna QLag (2017:310) om framtidsfullmakter QI föregående nummer av Reflex beskrev vi hur man kan göra för att ge andra fullmakt, eller få en god man eller förvaltare. Som medlem i Neuroförbundet kan du hämta artikeln på juridiksidorna på neuro forbundet.se. KONTAKT: Du som är medlem i Neuro förbundet är välkommen att kontakta våra rätts ombud för enskild råd givning. Telefon: 08-677 70 19 Mejl: rattsombud@ neuroforbundet.se


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above