Page 32

Rörelse nr 4 2015

Med tillgänglighet i fokus – Hur mycket kostar det samhället att inte göra oss som har en funktionsnedsättning delaktiga? Den retoriska frågan ställer Catalina Devandas, FN-rapportör. LIKA UNIKAS ÅRSMÖTE i maj 2015 besöktes av FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas. Hon medverkade vid ett seminarium i anslutning till mötet hos SRF i Enskede. Rapportörsuppdraget bygger på en särskild FN-resolution. Den ger rapportören ett starkt mandat att arbeta med kommunikation med världens länder om FN-konventionen, CRPD. Det handlar om ett världsomspännande uppdrag, att inte bara arbeta tillsammans med länder som ratificerat konventionen utan även med andra länder. I uppdraget finns en funktion att ta emot enskilda anmälningar om övergrepp av mänskliga rättigheter. En viktig fråga för Catalina Devandas handlar om de så kallade Post 2015-mål som ska ersätta FN:s milleniemål när det gäller fattigdomsbekämpning. De nya målen ska beslutas av FN under hösten. Här arbetar FN:s rapportör för att funktionshinderperspektiven måste finnas med, något som inte är fallet med dagens FN-mål. Hon anser också att det behövs mätinstrument för att kunna följa upp utvecklingen. En av de stora utmaningarna handlar om att på allvar få FN-systemet att verkligen inkludera till- Juristen och nyutnämnda FN-rapportören Catalina Devandas från Costa Rica har själv ryggmärgsbråck. FOTO: UN PHOTO/MARK GARTEN gänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. – Idag är FN inte i närheten av att göra det, ansåg Catalina Devandas. Hon menade att Sverige kan visa vägen för andra länders utveckling. – Sverige har resurser så det finns inget skäl att säga nej till reformer, menade hon. Även om allt inte är perfekt så kan ert land vara gott exempel för världen. En av de frågor som väckte debatt vid var de dåliga ekonomiska villkor som FN:s rapportör arbetar efter. Ingen lön och mycket begränsat administrativt stöd är två exempel. Lika Unika har framfört till den svenska regeringen att det behövs rimliga villkor för att FN-rapportören ska kunna arbeta effektivt med sina angelägna frågor. I diskussionen kom också frågor som kravet på en MR-institution i Sverige, teckenspråkets betydelse och det angelägna paradigmskiftet “Från patient till medborgare” upp. Catalina Devandas inbjöd till dialog och kommunikation med funktionshinderrörelsen. Peter Andersson FN-rapportörens uppdrag Att utveckla en regelbunden dialog med stater och andra berörda parter för att identifiera och främja god praxis, i syfte att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska förverkligas. Ta emot och utbyta information och kommunikation om kränkningar av rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ge rekommendationer om hur staterna kan främja och skydda dessa rättigheter och integrera ett jämställdhets perspektiv. Rapportören ger en årlig rapportering till rådet för mänskliga rättigheter och till generalförsamlingen. ”Sverige har resurser så det finns inget skäl att säga nej till reformer.” 32 RÖRELSE NR 4 ˜ 2015


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above